Lịch làm việc từ ngày 28 tháng 7 năm 2019 đến ngày 02 tháng 8 năm 2019

Thứ hai, 29/07/2019, 07:45 GMT+7
875 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 27 tháng 7  năm 2019 

 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 02 tháng 8 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Chủ nhật

28/7/2019

 

15h00

Phòng họp

Số 1

Làm việc với đoàn Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (từ 15h-16h); Từ 16h00-17h30 đi khảo sát thực tế đường tuần tra tuyến hang Đức Mẹ; điểm thuê môi trường rừng Đá Trắng, bãi Nhát, bãi Đá Cuội-Bến Đầm

Đ/c Pho

Giám đốc

P. DLST

- Đ/c Huệ - Phó Giám đốc;

- Đ/c Phùng Hùng; Đ/c Tuấn; Đình Trung, Hồng Sơn, Văn Trà.

Thứ 2

29/7/2019

07h30

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

07h30

-

Khảo sát thực tế khu vực Đất Thắm, Bãi Bàng

-

P. DLST

- Đoàn Cục Bảo tồn đa dạng sinh học

- P. DLST cử người hướng dẫn.

08h00

Phòng họp

HĐND&UBND

Dự phiên họp thứ 32 của HĐND huyện Khóa XI

-

-

Đ/c Pho – Giám đốc/Đại biểu HĐND

08h00

Bãi Nhát Bến Đầm

Nghiệm thu phát dọn thực bì, đào hố và bón lót công trình lâm sinh trồng rừng 2019

Đ/c Huệ - CTHĐ

Đ/c Ngà

Thành phần Hội đồng nghiệm thu: Đ/c Huệ -CTHĐ; phòng KH&HTQT: đ/c Sơn, Ngà; phòng KHTC (đ/c Toàn); Hạt KL (đ/c Trà); phong Kinh tế (nếu có); Đại diện bên đơn vị thi công.  

14h00

Phòng họp

Số 1

Làm việc với Công ty Cổ phần The Coi tìm hiểu về Dự án DLST tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Đ/c Pho

Giám đốc

-

- Đ/c Huệ - Phó Giám đốc;

- P. DLST (Đ/c Phùng Hùng, Đức Tuấn).

16h00

Phòng Đ/c Pho

Hội ý Chi ủy

Đ/c Pho

Bí thư

Đ/c Trung

Các đ/c Chi ủy

Thứ 3

30/7/2019

07h30

-

Khảo sát Khu vực Ông Cường

-

P. DLST

- Công ty The Coi;

- P. DLST cử người hướng dẫn.

 

15h30

Phòng họp

Số 1

Nghe phòng DLST báo cáo về kinh phí thu gom rác; kế hoạch sử dụng 60% kinh phí để lại đối với phần phí tham quan thu vượt chỉ tiêu.

Đ/c Huệ

PGĐ

P. DLST

- Lãnh đạo P. KHTC;

- Trưởng phòng và toàn thể nhân viên phòng DLST.

Thứ 4

31/7/2019

14h00

 

Phòng họp

Số 2

Họp Chi bộ tháng 7

Đ/c Pho

Bí thư

Các đ/c được giao nhiệm vụ

Các đ/c Chi ủy và toàn thể đảng viên Chi bộ (các bộ phận chủ động thông báo)

Thứ 5

01/8/2019

15h00

Phòng họp

số 1

Làm việc với Phòng Kế hoạch-Tài chính nghe báo cáo tình hình phân công nhiệm vụ cho CBNV phòng và chuẩn bị kế hoạch đi công tác tại Vũng Tàu từ đầu đến ngày 15/8/2019

Đ/c Pho

Trưởng phòng KH-TC; PT Kế toán

Toàn thể CBNV phòng KH-Tài chính

Thứ 6

02/8/2019

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc