Lịch làm việc từ ngày 15 tháng 6 năm 2019 đến ngày 21 tháng 6 năm 2019

Thứ bảy, 15/06/2019, 07:57 GMT+7
969 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 15 tháng 6 năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 7

15/6/2019

07h-17h

Bãi Nhát – Bến Đầm

Tiếp tục giám sát và hướng dẫn các đơn vị bộ đội dọn thực bì trồng rừng

Phòng KH&HTQT

Ông Ngà

Phòng KH&HTQT và Đơn vị C8

07h-17h

Cầu tàu du lịch

Khảo sát rạn san hô kết hợp vệ sinh rác rạn san hô

Phòng BTB

Ông Vững

Phòng BTB, Phòng DLST&GDMT, Viện Hải Dương học Nha Trang, Kiểm lâm viên theo kế hoạch vệ sinh rác rạn san hô

Chú nhật

16/6/2019

07h-17h

Cầu tàu du lịch

Khảo sát rạn san hô kết hợp vệ sinh rác rạn san hô

Phòng BTB

Ông Vững

Phòng BTB, Phòng DLST&GDMT, Viện Hải Dương học Nha Trang, Kiểm lâm viên theo kế hoạch vệ sinh rác rạn san hô

Thứ 2

17/6/2019

 

07h-17h

Cầu tàu du lịch

Khảo sát rạn san hô kết hợp vệ sinh rác rạn san hô

Phòng BTB

Ông Vững

Phòng BTB, Phòng DLST&GDMT, Viện Hải Dương học Nha Trang, Kiểm lâm viên theo kế hoạch vệ sinh rác rạn san hô

07h30

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

10h00

VP UBND tỉnh (phòng 302)

Nghe báo cáo tình hình xử lý các văn bản chậm triển khai trên địa bàn tỉnh

-

-

Đ/c Nguyễn Khắc Pho – Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định 1533/QĐ-UBND tỉnh

14h00

Phòng họp

HKL

Giám sát Việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Huyện

TTr. HĐND

Đ/c Trà

Theo Thư mời 02/TM-BPC ngày 10/6/2019 của Ban pháp chế.

19h00

TTVH khu dân cư số 01

Tổ đại biểu số 1 tiếp xúc cử tri Khu 1 trước Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

-

-

Trạm Kiểm lâm Cỏ Ống

Thứ 3

18/6/2019

07h-17h

Đất Thắm –Bãi Bàng

Điều tra thực địa xác định đặc điểm khu rừng khu vực cho thuê môi trường rừng Đất Thắm – Bãi Bàng

Phòng KH&HTQT

Đ/c Vũ

Theo Kế hoạch: Phòng KH&HQT 3 người, Tổ KLCĐ 2 người, TKL Ông Đụng 3 người, TKL Cỏ Ống 01 người, TKL Bến Đầm 01 người.

15h00

Phòng họp số 1

Họp xét đánh giá, phân loại CCVC, LĐ phòng TC-HC 06 tháng đầu năm 2019

Đc Trung

(Trưởng phòng)

Đ/c Hồ Huệ; đ/c Doãn

Toàn thể VC, LĐ phòng TC-HC

19h00

TTVH khu dân cư số 3

Tổ đại biểu số 2 tiếp xúc cử tri Khu 2, 3 trước Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

-

-

Tổ Kiểm lâm Cơ động và PCCCR.

Thứ 4

19/6/2019

15h00

Phòng họp số 1

Họp xét đánh giá, phân loại Đoàn viên 06 tháng đầu năm Chi đoàn khối Văn phòng

Đc Đà

(Bí thư Chi đoàn)

-

Toàn thể Đoàn viên khối Văn phòng

19h00

Hội trường BQL Cảng Bến Đầm

Tổ đại biểu số 3 tiếp xúc cử tri Khu 10 trước Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

-

-

Trạm Kiểm lâm Bến Đầm

19h00

Hội trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện CĐ

Tổ đại biểu số 4 tiếp xúc cử tri Khu 6, 7 trước Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

-

-

Tổ Kiểm lâm Cơ động và PCCCR.

Thứ 5

20/6/2019

07h30-17h30

Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, TP Vinh, Nghệ An

Tập huấn các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thủy sản năm 2017

-

-

Dự kiến Đ/c Nguyễn Văn Trà và Vũ Đình Nam tham dự

08h00

Phòng họp HKL

Họp xét đánh giá, phân loại VC, LĐ phòng DLST&GDMT 06 tháng đầu năm 2019

Đc Hùng

(Trưởng phòng)

Đ/c Hồng

Toàn thể VC, LĐ phòng DLST&GDMT

15h00

Phòng họp Phòng KH&HTQT

Họp xét đánh giá, phân loại viên chức 06 tháng đầu năm phòng KH&HTQT và Phong BTB, ĐNN

Đc Sơn

Trưởng phòng

-

Toàn thể viên chức Phòng KH&BTB, mời đ/c Phó Giám đốc (Trần Đình Huệ) tham dự.

19h00

Nhà văn hóa Khu 5

Tổ đại biểu số 3 tiếp xúc cử tri Khu 4, 5 trước Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

-

-

Tổ Kiểm lâm Cơ động và PCCCR.

19h00

Hội trường Công an huyện

Tổ đại biểu số 5 tiếp xúc cử tri Khu 8, 9 trước Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

-

-

VP HKL

Thứ 6

21/6/2019

08h00

Phòng họp số 1

Công Đoàn cơ sở họp giao ban quý II

Đ/c Huệ

CT Công đoàn

-

- BCH Công đoàn; UBKT công đoàn;

- Công đoàn bộ phận và Tổ công đoàn

15h00

Phòng họp số 1

Họp xác nhận nợ Quỹ Bảo tồn để bàn giao

Đ/c Huệ

Trưởng ban

Đ/c Bích Hồng

- Tổ chuyên viên giúp việc Quỹ Bảo tồn;

- Đ/c Hồng, Đ/c Hiệp

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.    

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc