Lịch làm việc từ ngày 13 tháng 5 năm 2019 đến ngày 17 tháng 5 năm 2019

Thứ hai, 13/05/2019, 07:21 GMT+7
1194 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày    12   tháng 5 năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

13/5/2019

07h30

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

 

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h30-09h30

Phòng họp 2

Nghe giới thiệu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

Bưu điện tỉnh

 

Toàn thể CCVC văn phòng và CCVC các trạm KL có mặt ở trung tâm

16h00

Phòng họp 1

Họp Tổ kiểm tra thống nhất kế hoạch kiểm tra và phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ kiểm tra

Đ/c Trà

Các thành viên Tổ kiểm tra

- Đ/c Chủ tịch Công đoàn cơ sở;

- Thành viên Tổ Kiểm tra theo Quyết định 91/QĐ-CĐCS.

Thứ 3

14/5/2019

08h30

Trạm Kiểm lâm Ông Đụng

Kiểm tra, nghiệm thu công trình “xây dựng Vườn thực vật – Vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn 3”.

Đ/c Huệ

PGĐ

Đ/c Khánh Hoàng và đơn vị thi công

- Đại diện đơn vị thi công, đơn vị giám sát, Đơn vi ủy thác quản lý dự án;

- Đ/c Văn Trà; Sỹ Toàn; Khánh Hoàng và Trạm trưởng Kiểm lâm Ông Đụng.

15h00

Phòng họp 1

Góp ý lần 1 dự thảo Đề án kiện toàn sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19 của BCH Trung ương

Đ/c Pho

Giám đốc

Đ/c Trung

- Ban Giám đốc;

- Trưởng các PCM, HKL.

16h15

Phòng họp 1

Thông qua Quyết định kiểm tra, kế hoạch kiểm tra

Đ/c Trà

Các thành viên Tổ kiểm tra

- Tổ Kiểm tra QĐ91;

- BCH Công đoàn;

- UBKT Công đoàn;

Và theo Thư mời của Tổ Kiểm tra

Thứ 4

15/5/2019

08h00

Hội trường BTG Huyện ủy

Tham dự học lớp “Hội nhập quốc tế”

(03 ngày)

-

-

Các đ/c Trong Cấp ủy

14h00

Phòng họp 1

Họp triển khai công tác trồng 08ha rừng tại Bến Đầm và ký cam kết thực hiện với các đơn vị bộ đội.

Đ/c Huệ

PGĐ

Phòng KH&HTQT

- Đại diện Đơn vị C8 và C9.

- Đ/c Ngà, Vũ phòng KH&HTQT.

14h00

Phòng họp HKL

Họp giao ban phòng DL

 

Đ/c Hùng

Viên chức Phòng DL

Toàn thể viên chức phòng Dl

Thứ 5

16/5/2019

08h30

Phòng 501 (Lầu 5) VP HĐND Tỉnh

Họp xem xét Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 02/05/2019 của UBND Tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Đất Dốc

-

Đ/c Sỹ Toàn và Đ/c Văn Hải

- Đ/c Nguyễn Khắc Pho;

- Đ/c Nguyễn Sỹ Toàn;

- Đ/c Trương Văn Hải .

Thứ 6

17/5/2019

15h00

Phòng họp 1

Họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Kế hoạch thu gom, xử lý rác đơn 1

Đ/c Huệ

PGĐ

Phòng DLST&GDMT

  • Các phòng chuyên môn, HKL;
  • Các cơ quan, đơn vị phối hợp, chủ phương tiện theo thư mời;
  • Trạm trưởng các Trạm KL: Bãi Dương, Bảy Cạnh, Đầm Tre và Hòn Bà.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.    

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc