Lịch làm việc từ ngày 12 tháng 8 năm 2019 đến ngày 17 tháng 8 năm 2019

Thứ hai, 12/08/2019, 09:53 GMT+7
1000 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 12  tháng 8  năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

12/8/2019

 

07h30

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

09h00

Trạm Giao dịch Vũng Tàu

Bàn biện pháp thống nhất hoàn tất hồ sơ kiểm toán và quyết toán dự án Vườn quốc gia giai đoạn 2

Đ/c Pho

Giám đốc

P KHTC

(Đc: Tòan, Hoàng, Luân)

Theo Giấy mời số 10/GM-BQLVQG ngày 06/8/2019

10h30

Phòng họp

số 1

Họp phòng TCHC

Đ/c Trung

Các đ/c Văn phòng

- Bộ phận Văn phòng;

- Bảo vệ; Tạp Vụ;

- Bộ phận Tàu (Hân, Toán).

16h00

Phòng họp

số 1

Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế báo cáo kết quả thu thập, chế tác mẫu vật theo hợp đồng với Bảo tàng tỉnh

Đ/c Huệ

P. Giám đốc

Đ/c Sơn

Trưởng phòng

- Viên chức Phòng KH&HTQT;

- Đại diện Hạt Kiểm lâm;

- Đại diện Phòng Du lịch ST&GDMT;

- Đ/c Nguyễn Văn Tính;

Phòng KH&HTQT cử người ghi biên bản

Thứ 3

13/8/2019

07h30

Đất Thắm, Bãi Bàng

Tiếp tục điều tra xác định đặc điểm khu rừng Đất Thắm - Bãi Bàng (thứ 3 và thứ 4).

Đ/c Sơn

Đ/c Vũ, Đ/c Đức

Theo Kế hoạch đã được phê duyệt

14h30

Văn phòng CCKL

Họp đánh giá công tác kiểm tra, rà soát việc thực hiện trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng của các đơn vị giai đoạn 2013-2018

-

P. KH&HTQT

Đ/c Nguyễn Khắc Pho – Giám đốc

16h00

Phòng họp

số 1

Họp Bầu bổ sung UVBCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đ/c Huệ

Chủ tịch

Đ/c Mùi

Các đ/c UVBCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Thứ 4

14/8/2019

10h30

Phòng họp

số 01

Họp triển khai Nội dung Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh”

Đ/c Trung

Đ/c Hồ Huệ

Các thành viên có trong Danh sách Hội thi (các bộ phận thông báo).

Thứ 5

15/8/2019

07h30

Suối Ớt

Điều tra đặc điểm khu vực rừng Suối Ớt

Đ/c Sơn

Đ/c Vũ, Đ/c Đức

Theo Kế hoạch đã được phê duyệt

Thứ 6

16/8/2019

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

17/8/2019

08h00

Trụ sở

Đơn vị

Dọn vệ sinh trụ sở Đơn vị hưởng ứng ngày thứ 7 Xanh Sạch Đẹp

Đ/c Doãn

- Tổ Kiểm lâm cơ động (máy cưa, rựa phát);

- P. TCHC

HKL (04 người); P. TCHC (06 người); P. DLST (2 người); KHTC (01 người); Bảo tồn và HTQT (3 người).

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.    

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc