Lịch làm việc từ ngày 05 tháng 8 năm 2019 đến ngày 09 tháng 8 năm 2019

Thứ hai, 05/08/2019, 15:29 GMT+7
1058 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 05 tháng 8  năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 05 tháng 8 đến ngày 09 tháng 8 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

05/8/2019

 

07h30

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

14h00

Trung tâm Hành chính – Chính trị Tỉnh

Sơ kết công tác Thi đua – Khen thưởng khối đơn vị sự ngiệp cấp Tỉnh

Đc: Pho Giám đốc

Đc: Trung,    Hồ Huệ

- Các đơn vị sự nghiệp cấp Tỉnh;

- Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tỉnh;

-  Lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Tỉnh,

Thứ 3

06/8/2019

09h00

Phòng họp HKL

Họp giao ban Phòng DLST&GDMT

Đc: Hùng

 

- Toàn thể VC Phòng DLST&GDMT

14h00

Phòng họp HKL

Kiểm tra nghiệp vụ đối với 04 công chức Kiểm lâm hết thời gian tập sự

Đc: Trà

 

- Tạ Văn Thắng;

- Lê Thành Nam;

- Phạm Trung Kiên;

- Phạm Thanh Hương,

15h00

Trụ sở đơn vị

Kiểm tra trang thiết bị PCCC tại Trụ sở đơn vị

P TCHC

 

- Đại diện HKL;

- Đại diện P KHTC;

- Đại diện Đội PCCC cơ sở,

Thứ 4

07/8/2019

-

-

-

-

-

-

Thứ 5

 08/8/2019

08h00

Cầu Suối ớt

Khảo sát vi trí di dời lắp đặt bảng tuyên truyền, quảng bá Du lịch

Đc: P.Hùng

 

- Đc: Tuấn -Phòng DLST;

- Đai diện Phòng Văn hóa Thông tin Huyện;

- Phòng Tài  nguyên – Môi trường Huyện ;

- Phòng Kinh tế Huyện,

Thứ 6

09/8/2019

15h00

Phòng họp số 01

Triển khai nội dung Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh”

 

Đc: Trung

 

  Đc: Hồ Huệ

- Các thành viên có trong Danh sách tham dự  Hội thi

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.    

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

 

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc