Lịch làm việc từ ngày 27 tháng 5 năm 2019 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019

Thứ tư, 29/05/2019, 08:39 GMT+7
1134 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 27  tháng 5  năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

27/5/2019

 

07h30

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

 

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

14h00

Bãi Nhát – Bến Đầm

Bàn giao mặt bằng, hướng dẫn và giám sát các đơn vị bộ đội C8, C9 dọn thực bì chuẩn bị trồng rừng.

Phòng KH&HTQT

 Ông Nguyễn Văn Ngà

- Phòng KH&HTQT; đại diện Trạm kiểm lâm Bến Đầm, Các đơn vị bộ đội C8 và C9.

Thứ 3

28/5/2019

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

29/5/2019

15h00

Phòng họp

Hạt Kiểm lâm

Báo cáo kết quả học tập kỹ thuật ấp nở và nuôi chim yến tại Trung tâm NCKH Yến Sào Khánh Hòa. Đề xuất các giải pháp ứng dụng kỹ thuật ấp nở và nuôi chim yến tại Vườn quốc gia Côn Đảo.

Đ/c Pho

Giám đốc

- Ông: Nguyễn Đình Đức

- Ông: Nguyễn Văn Tính

- Ban Giám đốc;

- Trưởng, phó các PCM, bộ phận;

 

Thứ 5

30/5/2019

07h30

Cầu tàu Phi Yến

Kiểm tra công tác rùa biển các trạm Kiểm lâm

Ông Lê Hồng Sơn

- Ông Lê Xuân Đà;

- Phòng TCHC chuẩn bị phương tiện.

- Phòng BTB,ĐNN: 03 người;

- Hạt Kiểm lâm.: 01 người

09h00

Phòng họp

số 1

Triển khai công tác chuẩn bị tham gia Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Đ/c Nguyễn Đình Trung

Phòng TCHC chuẩn bị phòng họp.

- Đại diện Chi ủy;

- Các thành viên đội dự thi

Thứ 5

30/5/2019

14h00

Phòng hop 1

Công khai số liệu quyết toán năm 2018; dự thảo sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 theo kiến nghị tại Biên bản xét duyệt  QTNS 2018

Đ/c Pho

Giám đốc

Đ/c Sỹ Toàn

- Ban Giám đốc;

- Trưởng các PCM, HKL;

- BCH Công đoàn.

16h00

Phòng hop 1

Góp ý dự thào Tờ trình thanh lý tài sản khu vực Sở Rẫy - Ông Đụng

Đ/c Pho

Giám đốc

Đ/c Sỹ Toàn

- Ban Giám đốc;

- Trưởng các PCM, HKL;

Thứ 6

31/5/2019

7h30

Cầu tàu Phi Yến

Kiểm tra công tác rùa biển các trạm Kiểm lâm

Ông Lê Hồng Sơn

- Ông Lê Xuân Đà;

- Phòng TCHC chuẩn bị phương tiện

- Phòng BTB,ĐNN: 03 người;

- Hạt Kiểm lâm.: 01 người.

14h00

Phòng họp

 số 1

Họp rút kinh nghiệm tổ chức thu gom rác thải đợt 1 năm 2019

PGĐ

Trần Đình Huệ

- Các tổ trưởng và trưởng các PCM  chuẩn bị báo cáo nội dung liên quan công tác chuẩn bị, triển khai, kết quả thực hiện;

- Phòng TCHC chuẩn bị phòng họp.

- Ban Giám đốc;

- Trưởng các PCM, bộ phận;

- Tổ trưởng các tổ thu gom rác (Trạm trưởng các TKL: Đầm Tre, Bảy Cạnh, Bãi Dương, Hòn Bà)

16h00

Phòng họp

số 2

Tổ chức họp mặt Ngày quốc tế Thiếu nhi 01/6/2019 cho con CCVC, LĐ tại đơn vị

Ban chấp hành Đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở

- Đoàn cơ sở chuẩn bị nội dung họp mặt, trang trí;

- Công đoàn cơ sở chuẩn bị kinh phí và phát quà.

- Đại diện Chi ủy, Ban Giám đốc;

- Đại diện các PCM, HKL;

- BCH các đoàn thể;

- Các cháu thiếu nhi là con của CCVC, LĐ theo Danh sách tại Kế hoạch số 67/KH-ĐTN-CĐCS (các bộ phận thông báo).

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.    

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc