Lịch làm việc từ ngày 18 tháng 8 năm 2019 đến ngày 23 tháng 8 năm 2019

Thứ hai, 19/08/2019, 10:17 GMT+7
1376 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 18 tháng 8  năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Chủ nhật

18/8/2019

07h30

Cầu Tàu

Xuất phát đi Trạm Kiểm lâm Bảy Cạnh theo kế hoạch

Đ/c Pho

Giám đốc

P. TCHC;

TKL Bảy Cạnh

- Đ/c Sỹ Toàn; Đ/c Luân; Đ/c Trung

- P. DLST cử người hướng dẫn

15h00

Cầu tàu

Cùng Nhà thầu kiểm tra thực tế các phương tiện tuần tra đề xuất hướng sửa chữa

 

Đ/c Thái Hậu

Bộ phận Tàu; P. TCHC (Đ/c Doãn), KHTC; Đ/c Doãn Hậu, Thái Hậu

Thứ 2

19/8/2019

07h30

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Trụ sở cũ

Chế tác mẫu Rùa biển

Phòng KH&HTQT

Đ/c Vũ, Tình

Phòng KH&HTQT: Đ/c Vũ

Phòng BTB: Đ/c Tình, Vững, Đà

10h00

Phòng họp

số 1

Thương thảo Hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện tuần tra

Đ/c Huệ

Phó Giám đốc

Đ/c Thái Hậu

Đ/c Toàn, Trung, Toán, Xuân, Xiêm

10h00

Phòng Giám đốc

Báo cáo công tác sửa chữa đò tạm giữ và công tác tuần tra, xử lý các hộ dân lấn chiếm rừng phòng hộ

Đ/c Pho

Giám đốc

Đ/c Doãn Hậu,

Tổ Kiểm lâm Cơ Động

Đ/c Doãn Hậu, Đ/c Anh, Vũ Nam, Trương Công Nam

14h30

Phòng họp

số 1

Họp giao ban đơn vị

Đ/c Pho

Giám đốc

Các PCM, HKL

- Đ/c Huệ - Phó Giám đốc;

- Trưởng/Phụ trách các PCM, HKL

- Trạm trưởng các Trạm Kiểm lâm

Thứ 3

 20/8/2019

 

09h00

Phòng Giám đốc

Họp Đảng ủy

Đ/c Pho

Bí thư

Đ/c Trung

- Đ/c Huệ - Phó Bí thư;

- Đ/c Phùng Hùng – ĐUV.

07h30

Cầu tàu

Kiểm tra công tác bảo tồn rùa biển, đặt máy đo nhiệt độ tổ rùa tại các trạm bảo tồn rùa và kết hợp tuần tra với Tổ KL cơ động (02 ngày: từ ngày 20/8-21/8/2019)

Phòng BTB, ĐNN; Tổ KL Cơ động

Đ/c Tình, Tổ KL Cơ động

Phòng BTB: Đ/c Tình, Vững

Hạt Kiểm Lâm: Đ/c Thái Hậu

Tổ Kiểm lâm cơ động: sắp xếp cử người

07h30

Suối Ớt – Cỏ Ống

Điều tra đặc điểm khu rừng khu vực cho thuê môi trường rừng Suối Ớt – Cỏ Ống

Đ/c Sơn

Đ/c Đức

Theo kế hoạch được phê duyệt

Thứ 4

21/8/2019

14h00

Phòng họp UBND

Làm việc với BQLDA chuyên ngành Giao thông tỉnh về vướng mắc chuyển đổi đất rừng tại Dự án đường Trục phía bắc

Lãnh đạo huyện

 

HKL

- Đ/c Huệ - Phó Giám đốc;

- HKL cử 01 đại diện tham dự.

Thứ 5

22/8/2019

08h30

Phòng họp

số 1

Họp thông qua tổng hợp Dự toán năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2022

Đ/c Pho

Giám đốc

P. KHTC

- Đ/c Huệ - Phó Giám đốc;

- Trưởng/Phụ trách các PCM, HKL

- Đ/c Luân, Khánh Hoàng

Thứ 6

23/8/2019

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.    

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

 

 Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc