Lịch làm việc từ ngày 18 tháng 02 năm 2019 đến ngày 24 tháng 02 năm 2019

Thứ ba, 19/02/2019, 13:24 GMT+7
1135 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày  18  tháng 02 năm 2019  

 

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 18 tháng 02 đến ngày 24 tháng 02 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

18/02/2019

 

07h30

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

09h00

Phòng họp số 1 VQGCĐ

Họp phòng Tổ chức Hành chính: Thông báo chủ trương công tác cán bộ, vấn đề về tinh giản biên chế của Chi ủy, Ban Giám đốc; Xét nâng lương trước hạn đối với viên chức, LĐ phòng.

Đ/c Trung

Đ/c Thúy

Toàn thể viên chức, lao động phòng Tổ chức – Hành chính.

16h00

Phòng họp Hạt Kiểm lâm

Họp triển khai nhiệm vụ, kế hoạch giám sát năm 2019 của Ban TTND

Đ/c Trà

- Đ/c Ngà (tài liệu);

- Phòng TCHC (Phòng họp)

Các Thành viên Ban Thanh tra nhân dân

Thứ 3

19/02/2019

 

14h00

Phòng họp Hạt Kiểm lâm

Họp Phòng  DLST&DGMT:

Phân công lại nhiệm vụ, quán triệt tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Đ/c Hùng

Đ/c Hồng

Toàn thể viên chức, lao động phòng DLST&GDMT

15h00

Phòng họp số 1 VQGCĐ

Làm việc với Sở KH&CN về Dự án Phục hồi san hô

Đ/c Huệ

PGĐ

P. BTB&ĐNN

Đ/c Sỹ Toàn

- Đoàn Sở KH&CN;

- Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn;

- P. BTB&ĐNN

Thứ 4

20/02/2019

09h00

Cầu tàu du lịch

Xuất phát đi nghiệm thu dự án phục hồi san hô tại khu vực Bảy Cạnh

Đ/c Huệ

PGĐ

P. TCHC chuyển bị phương tiện (ca nô)

- Đoàn cán bộ Sở KH&CN;

- Phòng Bảo tồn Biển;

- Tiến sĩ Võ Sỹ Tuấn;

- Đ/c Sỹ Toàn; Văn Trà

Thứ 5

21/02/2019

08h00

Cầu Tàu Du lịch

Kiểm tra các Hồ rùa

Đ/c Huệ

PGĐ

P. TCHC chuyển bị phương tiện (ca nô)

- Đ/c Khánh Hoàng;

- Đại diện Công ty Thu Phương

08h00

Cầu tàu du lịch

(02 ngày 21 và 22)

Hướng dẫn, giám sát đoàn Viện Hải Dương học đi khảo sát san hô trong Hợp phân bảo tồn biển Vườn quốc gia Côn Đảo

Viện Hải Dương học

Đ/c Thành

  • Phòng DLST&DGMT: Đc Thành
  • Phòng BTB,ĐNN: Đc Vững

08h30

Trụ sở đơn vị

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế hướng dẫn Đoàn công tác của Sở Khoa học Công nghệ đi thực tế một số khu vực có khỉ xuống khu dân cư và phỏng vấn một số hộ gia đình bị khỉ phá hại

Đ/c Sơn

P. KH&HTQT

P. TCHC chuẩn bị xe

- Đoàn cán bộ Sở KH&CN;

- P. KH&HTQT.

15h30

Phòng họp số 1 VQGCĐ

Họp Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn đối với CCVC, LĐ do lập thành tích xuất sắc năm 2018.

Đ/c Huệ

PGĐ

Phòng TC-HC

(đ/c Thúy)

- Hội đồng nâng lương trước hạn năm 2018 (Đ/c Huệ - PGĐ; Đ/c Trung – Phụ trách Phòng TCHC/đại diện Chi ủy;  Đ/c Bích Hồng – Phó Chủ tịch CĐCS).

- Mời đại diện các Phòng chuyên môn, HKL tham dự.

Thứ 6

22/02/2019

08h00

Phòng họp số 1 VQGCĐ

Họp phòng Tổ chức – Hành chính lấy ý kiến về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính đối với ông Nguyễn Đình Trung.

Đ/c Huệ

PGĐ

Phòng TC-HC

Toàn thể phòng Tổ chức Hành chính

10h00

Phòng họp số 1 VQGCĐ

Họp phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường lấy ý kiến về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng  DLST&GDMT đối với ông Nguyễn Phùng Hùng.

Đ/c Huệ

PGĐ

Phòng TC-HC

Toàn thể phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường.

15h00

Phòng họp số 1 VQGCĐ

Họp Quỹ Bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên Vườn quốc gia Côn Đảo

Đ/c Huệ

Trưởng Ban

Tổ giúp việc theo phân công của Đ/c Trưởng Ban

- Thành viên Quỹ Bảo tồn;

- Các thành viên Tổ giúp việc Quỹ Bảo tồn.

Thứ 7

23/02/2019

08h00

Phòng họp số 1 VQGCĐ

Làm việc với đoàn công tác của Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF).

Đ/c Pho

Giám đốc

P. KH&HTQT và Đ/c Đà chuẩn bị theo sự phân công của PGĐ Huệ

 

- Ban Giám đốc;

- Đoàn WWF;

- Trưởng các PCM, HKL

(P. KH&HTQT cử người ghi biên bản)

14h00

Cầu tàu

Khảo sát thực tế cùng Đoàn WWWF

Đ/c Huệ

P. TCHC chuẩn bị phương tiện

- Đoàn WWF;

- Phòng BTB;

- Đ/c Đà.

Chủ nhật

24/02/2019

 

Tiếp tục Khảo sát thực tế cùng Đoàn WWWF

Đ/c Huệ

PGĐ

P. TCHC chuẩn bị phương tiện

- Đoàn WWF;

- Phòng BTB;

- Đ/c Đà.

Tiếp tục Khảo sát thực tế cùng Đoàn WWWF

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Trần Đình Huệ

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc