Lịch làm việc từ ngày 15 tháng 7 năm 2019 đến ngày 19 tháng 7 năm 2019

Thứ hai, 15/07/2019, 09:12 GMT+7
915 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 15  tháng 7  năm 2019 

 

LỊCH LÀM VIỆC            

Từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

15/7/2019

 

07h30

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Trụ sở Vườn

Khảo sát vị trí làm chốt quân sự tại mũi DK

-

-

Đại diện: Lãnh đạo Vườn, HKL, Trạm KL Ông Đụng, BCH Quân sự Huyện, phòng KH-TC

14h00

Phòng họp LĐLĐ Huyện

-

LĐLĐ

-

Đc: Trần Đình Huệ PGĐ

Thứ 3

16/7/2019

08h30

Phòng họp

 số 01

Họp BCH Công đoàn mở rộng: Xét trợ cấp khó khăn, khen thưởng nhân ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đ/c Huệ

PGĐ

-

Các Ủy viên BCH Công đoàn, Đại diện các Tổ, Bộ phận Công đoàn

14h00

Phòng họp HKL

Kiểm tra nghiệp vụ nhân viên hết thời gian tập sự

Đ/c Trà

VP Hạt

04 nhân viên hết thời gian tập sự theo TB của HKL

15h00

Phòng Giám đốc

Ban Giám đốc làm việc với Phòng TCHC về công tác cán bộ

Đ/c Pho

Giám đốc

Đ/c Doãn

Đ/c Trần Đình Huệ - PGĐ;

Đ/c Trung

Thứ 4

17/7/2019

08h30

Phòng họp

 số 01

Họp triển khai thu gom, xử lý rác thải tại các đảo nhỏ đợt 03

Đ/c Huệ

PGĐ

Phòng Du lịch

Đại diện các đơn vị theo CV số 231/BQLVQG-PDLST ngày 10/7/2019, Trưởng, Phó các Phòng Chuyên môn, Trạm Kiểm lâm Bảy Cạnh, Hòn Bà; Bộ phận Tàu, Chủ phương tiện Cano, Tàu

14h00

 

Phòng họp

 số 1

Làm việc với Trung tâm nghiên cứu rừng và đất ngập nước (từ chiều ngày 17/7 đến sáng 19/7/2019)

Đ/c Pho

Giám đốc

Các bộ phận liên quan

- Ban Giám đốc;

- Trưởng, Phó các bộ phận;

- Trung tâm nghiên cứu rừng và đất ngập nước

Thứ 5

18/7/2019

08h00

Phòng họp

 số 1

Tiếp tục làm việc với Trung tâm nghiên cứu rừng và đất ngập nước

Đ/c Pho

Giám đốc

Các bộ phận liên quan

- Ban Giám đốc;

- Trưởng, Phó các bộ phận;

- Trung tâm nghiên cứu rừng và đất ngập nước

13h30

Phòng họp

 số 1

Tiếp tục làm việc với Trung tâm nghiên cứu rừng và đất ngập nước

Đ/c Pho

Giám đốc

Các bộ phận liên quan

- Ban Giám đốc;

- Trưởng, Phó các bộ phận;

- Trung tâm nghiên cứu rừng và đất ngập nước

15h30

Phòng họp

Số 2

Nghe Công ty Đất Tâm và đơn vị Tư vấn báo cáo Dự án Khu du lịch sinh thái tại Hòn Cau

Đ/c Pho

Giám đốc

Công ty Đất Tâm và đơn vị tư vấn

- Ban Giám đốc;

- Trưởng các PCM, HKL.

Thứ 6

19/7/2019

07h00

Cầu tàu

Ra quân thu gom, xử lý rac tại các đảo nhỏ (Bảy Cạnh và Hòn Bà)

Đ/c Tuấn phòng DL và Trạm trưởng Bảy Cạnh, Hòn Bà

Theo phân công của Tổ trưởng Tổ Thu gom, xử lý rác

- CCVC Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo và các đơn vị phối hợp theo Kế hoạch.

07h30

Phòng Giám đốc

Ban Giám đốc làm việc với Trung tâm nghiên cứu rừng và đất ngập nước

Đ/c Pho

Giám đốc

-

- Ban Giám đốc;

- Tiến sĩ Nguyễn Chí Thành.

14h00

Phòng họp UBND huyện

UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Côn Đảo

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

-

Đ/c Nguyễn Khắc Pho – Giám đốc

Thứ 7

20/6/2019

07h30

Cầu Tàu – Hòn Cau

Đ/c Giám đốc hướng dẫn đoàn UBND tỉnh khảo sát khu vực Hòn Cau

-

P TCHC;

DLST&GDMT

Các đ/c được phân công nhiệm vụ

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.    

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc