Lịch làm việc từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 đến ngày 18 tháng 01 năm 2019

Thứ hai, 14/01/2019, 07:23 GMT+7
3214 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 13 tháng 01 năm 2019  

 

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 14 tháng 01 đến ngày 18 tháng 01 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

14/01/2019

07h30

Trụ sở UBND

Chào cờ đầu tuần

-

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h30

Phòng họp HKL

Làm việc với Công ty Đảo Ngọc Sài Gòn về việc kiểm tra, góp ý dự thảo các vị trí xây dựng công trình du lịch tại khu du lịch Ông Câu.

Đ/c Huệ

Phó Giám đốc

Đ/c Hùng, Đ/c Sơn

Đ/c Nguyễn Văn Trà; Lê Hồng Sơn, Nguyễn Phùng Hùng và viên chức phòng KH&HTQT

15h30

Phòng họp Vườn

Hội nghị công CCVC, NLĐ phòng Tổ chức - Hành chính và Kế hoạch  - Tài chính.

Phụ trách phòng TCHC, KHTC và Tổ trưởng Tổ Công đoàn

Các đòng chí được giao nhiệm vụ

CCVC, NLĐ phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Kê hoạch – Tài chính.

Thứ 3

15/01/2019

08h00

Phòng họp HKL

Hội nghị công CCVC, NLĐ phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường

Phụ trách phòng DLST&GDMT và Tổ trưởng Tổ Công đoàn

Đ/c Hồng, đ/c Lộc

CCVC, NLĐ phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường.

09h30

Phòng họp HKL

Hội nghị công CCVC, NLĐ phòng KH&HTQT và phòng BTB, ĐNN

Trưởng phòng KH&HTQT và Tổ trưởng Tổ Công đoàn

Đ/c Ngà, đ/c Vững

Toàn thể VC phòng KH&HTQT và phòng BTB, ĐNN.

08h00

Phòng Họp Vườn

Hội nghị CCVC Hạt Kiểm lâm

Hạt trường và Chủ tịch Công đoàn Bộ phận

Công đoàn bộ phận HKL và VP HKL

- Đ/c Trần Đình Huệ;

- Đại biểu CCVC HKL theo Kế hoạch

14h30

Phòng họp HKL

Nghe báo cáo chuẩn bị: dự thảo Quy chế Chi tiêu Nội bộ, Kê hoạch Công tác, Báo cáo thi đua, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân.

Đ/c Pho

Giám đốc

Các bộ phận được giao nhiệm vụ

- BCH Công đoàn cơ sở;

- Trưởng, Phụ trách các PCM, HKL.

- Đ/c Hồ Thị Huệ, Lê Hồng Doãn, Nguyễn Thị Hiền.

Thứ 4

16/01/2019

08h00

Phòng họp HKL

Nghe phòng KH-TC báo cáo tình hình thực hiện dự toản thu, chi năm 2018 và thống nhất quyết định mức chi tổ chức tết nguyên đán kỷ Hợi cho các bộ phận, trạm, tổ; chi thu nhập tăng thêm; chi trợ cấp tết cho CCVCLĐ

Đ/c Pho

Giám đốc

Phụ trách kế toán

- Chi ủy; Ban Giám  đốc; Ban Chấp hành Công đoàn; Ban Thanh tra nhân dân; các Trạm trưởng, Tổ trưởng.

07h30

Cầu tàu DL

Khảo sát hiện trạng rừng khu vực làm bến cầu tàu tại Bảy Cạnh, Hòn Cau và Tre Lớn

Đ/c Sơn-Trưởng phòng

Đ/c Ngà

- Phòng KH&HTQT: Sơn, Ngà và Vũ;

- Phòng TCHC: Bố trí phương tiện tàu (nếu biển động) hoặc ca nô.

- Hạt Kiểm lâm: Cử các Trạm KL địa bàn phối hợp thực hiện.

15h00

Phòng họp HKL

Họp Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng thống nhất trợ cấp tết cho đoàn viên, người lao động từ nguồn quỹ Công đoàn.

Đ/c Huệ

(Chủ tịch Công đoàn)

Đ/c Bích Hồng; Kế toán Công đoàn

- Đ/c Bí thư Chi bộ tham dự.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các UVBCH Công đoàn; Kế toán và Thủ quỹ Công đoàn;

- Ghi biên bản: Đ/c Hồ Huệ

Thứ 5

17/01/2019

08h00

Đi rừng

Khảo sát lựa chọn vị trí để thiết kế lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các bể chứa nước mưu phục vụ PCCCR theo Quyết định 3600/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 và Công văn số 1616/UBND-VP ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh

Đ/c Pho

Giám đốc

- Lái xe

-Đ/c Hoàng chuẩn bị công  văn 1616 để xác định số lượng và vị trí

- Đ/c Pho, đ/c Huệ, đ/c Trà, đ/c Hoàng;

- Công ty TNHH kiến trúc VT

Thứ 6

18/01/2019

07h30

Phòng họp Vườn

Hội nghị đại biểu CCVC, NLĐ năm 2019.

Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn

Phòng TC-HC; BCH Công đoàn

50 đại biểu theo Kê hoạch liên tịch số 01/KHLT-CĐCS-BQLVQG ngày 07/01/2019.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Trần Đình Huệ

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc