Lịch làm việc từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 đến ngày 15 tháng 3 năm 2019

Thứ hai, 11/03/2019, 06:44 GMT+7
1237 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 10 tháng 3 năm 2019  

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 năm 2019

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

11/3/2019

 

07h30

Trụ sở

UBND huyện

Chào cờ đầu tuần

Lãnh đạo Huyện

 

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Cầu tàu du lịch

Xuất phát đi khảo sát các địa điểm cho thuê môi trường rừng khu vực Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau, vòng đảo lớn.

-

Đ/c Tuấn;

P.TCHC chuẩn bị ca nô

Đ/c Tuấn; đại diện Công ty Trâm Anh

14h00

Phòng Giám đốc

Họp Ban Chấp hành Chi hội  khuyến học BQL Vườn quốc gia Côn Đảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCH.

Đ/c Pho

 

Đ/c Bích Hồng

Đ/c Bích Hồng; Nguyễn Thị Hiền; Phùng Hùng; Hồ Huệ

15h30

Phòng họp số 1

Họp phòng Tổ chức – Hành chính (báo cáo tiến độ các cong việc được giao, bầu đại biểu đi học tập kinh nghiệm nước ngoài).

Đ/c Trung

Đ/c Doãn; Đ/c Hồ Thị Huệ; Đ/c Thúy

Toàn thể nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính.

Thứ 3

12/3/2019

 

07h30

Bãi Đầm Trầu

Tiếp tục xác định đặc điểm khu rừng tại Bãi Đầm Trầu nhỏ

Đ/c Ngà

Đ/c Vũ

Danh sách theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

07h30

Bãi Đá Cuội (Bến Đầm)

Tiếp tục xác định đặc điểm khu rừng tại Bãi Đá Cuội

Đ/c Sơn

Đ/c Đà

Danh sách theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

08h00

 

Cầu tàu Du lịch

Lắp đặt hệ thống phao ranh giới hợp phần bảo tồn biển VQG Côn Đảo.

Đ/c Vững

Đ/c Vững và đ/c Thành;

Bộ phận Tàu

 

Đ/c Vững, Đ/c Duy Thành; danh sách công chức Kiểm lâm đã được phê duyệt

15h00

Phòng Giám đốc

Làm việc với phòng Tổ chức - Hành chính về công tác quy hoạch cán bộ

Đ/c Pho

Giám đốc

- P. TCHC

- Ban Giám đốc;

- Đ/c Trung, Doãn.

Thứ 4

13/3/2019

08h00

Phòng họp HKL

Họp phòng DLST&GDMT triển khai kế hoạch tổ chức sự kiện và một số nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ

Đ/c Hùng

-

Toàn thể viên chức phòng DLST&GDMT

Thứ 5

14/3/2019

09h00

Hội trường Sở TTTT

Họp thống nhất các nội dung liên quan đến Trạm thu phát sóng thông tin di động tại VQG Côn Đảo

-

-

Đ/c Trà Hạt phó Hạt Kiểm lâm

Thứ 6

15/3/2019

14h00

Phòng họp HKL

Giao ban Quý 1 Hạt Kiểm lâm

Đ/c Pho

Hạt trưởng

Văn phòng Hạt Kiểm lâm

- Các Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm;

- Văn phòng Hạt Kiểm lâm.

14h00

Phòng họp số 1

Họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2019 của phòng KH&HTQT; BTB&ĐNN

Đ/c Huệ PGĐ

P.KH&HTQT; BTB&ĐNN

Toàn bộ viên chức phòng KH&HTQT, BTB&ĐNN.

Thứ 7

16/3/2019

08h00

Cầu tàu du lịch

Xuất phát đi khảo sát các vị trí xây dựng  bến Cập tàu

Đ/c Pho Giám đốc

Đ/c Khánh Hoàng

- Đại diện Sở Giao thông Vận tải;

- Đại diện UBND huyện.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

Đã ký

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc