kê khai hồ sơ công chức, viên chức

Thứ năm, 07/10/2010, 09:51 GMT+7
2944 xem
Chia sẻ:

Để tiếp tục hoàn thành chương trình phần mềm quản lý hồ sơ CCVC theo yêu cầu của Sở Nội vụ. Phòng TCHC phô tô “Phiếu cán bộ, công chức, viên chức” và “Hướng dẫn kê khai thông tin cá nhân” để các bộ phận triển khai cho từng CCVC thực hiện kê khai theo đúng mẫu biểu.

BQL VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:  38 /TCHC

Côn Đảo, ngày 06 tháng 10 năm 2010

V/v: kê khai hồ sơ công chức, viên chức

 

Kính gửi: Các bộ phận trực thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo

         

Để tiếp tục hoàn thành chương trình phần mềm quản lý hồ sơ CCVC theo yêu cầu của Sở Nội vụ. Phòng TCHC phô tô “Phiếu cán bộ, công chức, viên chức” và “Hướng dẫn kê khai thông tin cá nhân” để các bộ phận triển khai cho từng CCVC thực hiện kê khai theo đúng mẫu biểu.

Lưu ý đối tượng kê khai là: Công chức, viên chức, không áp dụng đối với HĐLĐ theo Nghị định 68 và các đối tượng HĐLĐ khác.

Các bộ phận có trách nhiệm triển khai và hoàn thành việc kê vào mẫu biểu, gửi về Phòng TCHC (đ/c Nguyễn Thị Lý) tổng hợp danh sách trước ngày 15/10/2010) để báo cáo Sở Nội vụ.

Một số CCVC đang học tập, công tác tại đất liền thì liên hệ bộ phận quản lý trực tiếp hoạch truy cập vào địa chỉ website của Vườn Quốc gia Côn Đảo để tải phiếu đăng ký về thực hiện theo đúng thời hạn quy định.

Đề nghị các bộ phận quan tâm triển khai thực hiện./.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc (để bc);

- Website: Condaopar.com.vn

- Lưu:VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Pho

Tải mẫu kê khai CCVC tại đây 

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc