THÔNG BÁO BÁN YẾN SÀO

Thứ hai, 31/08/2009, 15:22 GMT+7
2440 xem
Chia sẻ:

Hiện nay, Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã hoàn thành công tác thu hoạch yến sào năm 2009 và chuẩn bị công khai bán sản phẩm trên ra thị trường tiêu thụ. Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo xin thông báo rộng rãi để mọi tổ chức, cá nhân được biết, có nhu cầu mua và sử dụng sản phẩm yến sào thì liên hệ đăng ký tại Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo.

          Địa chỉ: Phòng Tổ chức- Hành chính BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo.

          Số điện thoại: 0643.830150

          Thời gian liên hệ đăng ký kể từ ngày ra Thông báo đến ngày 03/9/2009./.

 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 BQL VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


Số:           /TB-BQLVQG                               Côn Đảo, ngày 31 tháng 8 năm 2009
 
 
THÔNG BÁO
Về việc bán yến sào năm 2009
 


          Hiện nay, Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã hoàn thành công tác thu hoạch yến sào năm 2009 và chuẩn bị công khai bán sản phẩm trên ra thị trường tiêu thụ. Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo xin thông báo rộng rãi để mọi tổ chức, cá nhân được biết, có nhu cầu mua và sử dụng sản phẩm yến sào thì liên hệ đăng ký tại Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo.
          Địa chỉ: Phòng Tổ chức- Hành chính BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo.
          Số điện thoại: 0643.830150
          Thời gian liên hệ đăng ký kể từ ngày ra Thông báo đến ngày 03/9/2009./.
 
 
Nơi nhận:                                                                                           GIÁM ĐỐC
- Đài TTHH (nhờ đưa tin);
- Website Condaopark.com.vn
- Lưu: VT.
Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc