Lịch làm việc từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 năm 2018

Thứ hai, 10/09/2018, 08:21 GMT+7
1576 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày       tháng 9 năm 2018  

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 năm 2018   

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

10/9/2018

06h15

Cầu Tàu Du lịch

Khai thác Yến sào vụ 2 năm 2018

Đ/c Huệ

(P.Giám đốc)

Trung tâm Yến sào

- Đại diện phòng KH-TC; KH&HTQT;

- Trung tâm Yến sào Côn Đảo.

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Chào cờ đầu tuần      

HĐND, UBND huyện

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

Thứ 3

11/9/2018

07h30

Trụ sở VQG

Trồng cây Anh Đào đường lên trụ sở Vườn

Đ/c Sơn

Đ/c Ngà, Đức

- Phòng KH&HTQT: 03 người, Phòng BTB: 01 người; Phòng TCHC: 01 người (các bộ phận cử nhân sự tham gia)

08h00

Phòng họp HKL

Giao ban tuần

Đ/c Pho

(Giám đốc)

Các bộ phận

- Đ/c Huệ-PGĐ; Đại diện các bộ phận; Phòng KHTC (thêm đ/c Hoàng)

14h00

Phòng Kế hoạch Tài chính

Kiểm điểm bộ phận và viên chức liên quan chậm triển khai tham mưu trình duyệt bản vẽ thiết kế hồ ấp trứng rùa theo Báo cáo số 645 ngày 02/3/2018 của Sở Xây dựng.

Đ/c Huệ

(P.Giám đốc)

Các cá nhân có liên quan

- Viên chức phòng BTB;

- Đ/c Nguyễn Sỹ Toàn, Đ/c Hoàng;

(Ghi biên bản phòng BTB).

15h30

Nghe phòng Bảo tồn biển báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ năm 2018, kế hoạch 3 tháng cuối năm (chú trọng triển khai dự án Phục hồi san hô)

Đ/c Huệ

(P.Giám đốc)

Phòng BTB

- Viên chức phòng BTB;

- Đ/c Nguyễn Sỹ Toàn.

Thứ 4

12/9/2018

08h00

Phòng

Giám đốc

- Làm việc với Phòng KH-TC nghe báo cáo tình hình đối chiếu nợ nhiên liệu từ đầu năm-nay

- Thống nhất kế hoạch cải tạo nâng cấp Trạm KL Bến Đầm và Trạm KL Cỏ Ống

Đ/c Pho

(Giám đốc)

  • Đ/c Toàn
  •  Đ/c Tính
  • Đ/c Hoàng

- Đ/c Huệ-PGĐ; kế toán và thủ kho

- Kế toán mời thêm chị Đinh Thúy Lài

- Đ/c Hoàng.

14h00

Phòng

PGĐ Huệ

Họp BCH Công đoàn mở rộng

Đ/c Huệ

(Chủ tịch CĐCS)

Theo Chỉ đạo của Chủ tịch CĐCS email ngày 05/9/2018

- Các đ/c Ủy viên BCH Công đoàn;

- Tổ trưởng, Tổ phó các tổ công đoàn và công đoàn bộ phận;

- Các đ/c kế toán, thủ quỹ công đoàn.

14h00

Phòng họp HKL

Giao ban quý 3 Hạt Kiểm lâm

Đ/c Pho

(Hạt trưởng)

Văn phòng HKL

(đ/c Hậu)

- Hạt trưởng, Hạt Phó, nv Văn phòng Hạt;

- Trạm trưởng, Phụ trách các Trạm, Tổ  Kiểm lâm và Chủ tịch Công đoàn HKL.

16h00

Triển khai Kế hoạch phòng chống các hành vi vi phạm Luật BV&PTR trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2018

Đ/c Pho

(Hạt trưởng)

Đ/c Trà

(triển khai)

- Trạm trưởng các trạm Kiểm lâm: Cơ động, Bến Đầm, Cỏ Ống.

- Các đơn vị phối hợp (Theo Thư mời của HKL).

Thứ 5

13/9/2018

08h30

Phòng họp HKL

Nghe phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ năm 2018, kế hoạch 3 tháng cuối năm.

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

Phòng KH và HTQT

Viên chức phòng KH và HTQT

(Ghi biên bản phòng KHHTQT).

14h00

Giao ban quý 3 Chi ủy với BGĐ và BCH các đoàn thể

Đ/c Pho

(Bí thư Chi bộ)

BCH các đoàn thể

- Các đồng chí Chi ủy;

- Trưởng, Phó các Đoàn thể.

16h00

Hội ý Chi ủy, BGĐ xây dựng KH thực hiện Kế hoạch 150-KH/HU của Huyện ủy về tăng cường công tác BV&PTR

Đ/c Pho

(Bí thư Chi bộ)

Đ/c Huệ

Đ/c Trà

- Các đ/c Chi ủy, BGĐ

Thứ 6

14/9/2018

08h00

Phòng Giám đốc

Làm việc với Phòng TC-HC và Phòng KH-TC rà soát danh sách CCVC,LĐ thời điểm 30/9 và chỉ đạo KH tuyển dụng và bố trí sắp xếp CCVC

Đ/c Pho

(Giám đốc)

- Phòng TC-HC

- Phòng KH-TC

- Đ/c Huệ-PGĐ; Đ/c Trung, đ/c Huệ, đ/c Doãn, đ/c Toàn.

14h00

Phòng họp HKL

Nghe Phòng KH&HTQT báo cáo kết quả xác định địa điểm và quy mô, hình thức xây dựng bến cập ca nô tại Sixsen sen và cho ý kiến về nội dung trên

Đ/c Pho

(Giám đốc)

Đ/c Sơn

Đ/c Trà

Đ/c Phùng Hùng

- Các đ/c Chi ủy, BGĐ, Trưởng và phụ trách các phòng KH&HTQT; BTB&ĐNN; DLST&GDMT

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc