Lịch làm việc từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 07 tháng 9 năm 2018

Thứ ba, 04/09/2018, 07:28 GMT+7
2053 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày   31    tháng 8 năm 2018  

 

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 07 tháng 9 năm 2018   

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 7

01/9/2018

06h30

Trụ sở Vườn

Xuất phát đi thu gom rác tại Đầm Quốc – Hòn Bà theo Kế hoạch của Đoàn cơ sở

Đ/c Hồ Thị Huệ - Bí thư Đoàn

Các Đoàn viên được giao nhiệm vụ

Đoàn cơ sở và các Chi đoàn phối hợp (Chi đoàn Khối Đảng, Chi Đoàn Tài chính Kế hoạch, Đài Phát thanh – Truyền hình)

Chủ nhật

02/9/2018

-

-

Nghỉ Lễ

-

-

-

Thứ 2

03/9/2018

-

-

Nghỉ bù ngày lễ 02/9

Thứ 2

03/9/2018

-

-

Thứ 3

04/9/2018

8h00

Hội trường

Làm việc với phòng DL và GDMT

Về triển khai nhiệm vụ giáo dục môi trường, lắp đặt các bảng tuyên truyền, diễn giải môi trường tại các tuyến, điểm du lịch

Đ/c Huệ

PGĐ

Phòng Du lịch chuẩn bị báo cáo các nội dung liên quan và kế hoạch sắp tới.

Tất cả nhân viên phòng DLGDMT (Ghi biên bản, phòng DLGDMT)

14h00

Phòng

Giám đốc

Họp Chi ủy, Ban Giám đốc: Thông qua Quyết định và Thông báo phân công nhiệm vụ các đ/c ồng chí Chi ủy; Giám đốc, Phó Giám đốc; bàn về công tác kết nạp đảng viên; về tình hình tư tưởng và chất lượng công việc của một số đảng viên và cán bộ; thảo luận chủ trương xây dựng Đề án kiện toàn sắp xếp lại bổ máy tổ chức đơn vị; tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế năm 2019; chuẩn bị họp Chi bộ quý 3

Đ/c Pho

Bí thư

Phòng TC-HC, đ/c Văn Trà

Các đồng chí trong Cấp ủy

Thứ 4

05/9/2018

09h30

Phòng họp HKL

Kiểm tra công tác vận hành trang Website Vườn quốc gia Côn Đảo và tình hình cập nhật thông tin lên trang website.

Đ/c Pho

Giám đốc

P. DLST;

P.KH&HTQT

- Đ/c Đức, Sơn (P. KH&HTQT);

- Đ/c Đà, Hồng, Tuấn (P. DLST).

Thứ 5

06/9/2018

8h00

Phòng

Giám đốc

Họp Ban Kiểm tra sát hạch công chức Kiểm lâm

Đ/c Pho

Trưởng ban

Đ/c Trung, Trà, Thủy

Các thành viên Ban kiểm tra sát hạch theo Quyết định số 232/QĐ-BQLVQG ngày 09/8/2018.

10h00

Phòng Giám đốc

Nghe báo cáo công tác chuẩn bị thủ tục xuất cảnh và các vấn đề liên quan đến việc tổ chức đoàn cán bộ đi Thái Lan

Đ/c Pho

Giám đốc

Đ/c Trung,

Đ/c Toàn

Ban Giám đốc, đ/c Trung và đ/c Toàn

14h00

Hội trường

Làm việc với nhà đầu tư (Công ty CP Hiểu về Trái Tim) cho ý kiến về đề nghị của nhà đầu tư xin di dời công trình xây dựng, cơ sở vật chất tại Trạm Kiểm lâm Ông Đụng. Ký HĐ tư vấn khảo sát xác định ranh giới hiện và  đặc điểm trạng rừng Sở Rẫy, Ông Đụng.

Đ/c Pho

Giám đốc

Đ/c Toàn

(nghiên cứu Luật QLTS; NQ 23) bc

- Chi ủy, Ban Giám đốc, đại diện Phòng KH-TC; DLSTGDMT; KH&HTQT; HKL; Trạm trưởng KL Ông Đụng. Phòng TC-HC ghi BB.

- Đại diện nhà đầu tư.

Thứ 6

07/9/2018

14 giờ

Hội trường

Kiểm điểm bộ phận và viên chức liên quan chậm triển khai tham mưu trình duyệt bản vẽ thiết kế hồ ấp trứng rùa theo Báo cáo số 645 ngày 02/3/2018 của Sở Xây dựng.

Đ/c Huệ

 

Viên chức phòng BTB, Đ/c Nguyễn Sĩ Toàn, Đ/c Khánh Hoàng. (Ghi biên bản phòng BTB)

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

  

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc