Sơ kết một năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ năm, 17/01/2008, 16:19 GMT+7
4265 xem
Chia sẻ:

Sơ kết 1 năm thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh” tại Chi bộ 8. Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm đề ra biện pháp lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động năm 2008 và những năm tiếp theo. Thực hiện Hướng dẫn số 01 và Hướng dẫn số 02-HD/BCĐ ngày 03/12/2007 của Ban chỉ đạo huyện Côn Đảo hướng dẫn sơ kết 1 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ 8 báo cáo kết quả như sau:

I- Kết quả triển khai thực hiện:

1. Công tác triển khai Cuộc vận động tại Chi bộ và toàn đơn vị

Sau khi có Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về phát động Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên cơ sở các chương trình, kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động của Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu, Huyện uỷ Côn Đảo, Cấp uỷ Chi bộ 8 đã nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của Cuộc vận động, từ đó đề ra nhiều biện pháp triển khai thực hiện tại cơ sở, cụ thể như: Chi uỷ đã quyết thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động gồm 04 đồng chí do đồng chí Bí thư Chi bộ kiêm trưởng ban, đồng chí Phó Bí thư Chi bộ kiêm phó ban, đồng chí Bí thư Chi đoan và Chủ tịch Công đoàn kiêm thành viên. Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ các thành viên Ban chỉ đạo đã được phân công, phân nhiệm cụ thể chức năng, nhiệm vụ, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

2. Kết quả tổ chức học tập, nghiên cứu quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sau 8 đợt mở lớp học tập, nghiên cứu 3 chuyên đề tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh của Huyện uỷ Côn Đảo. Chi bộ 8 cử 72/72 cán bộ, công chức, viên chức toàn đơn vị tham dự học tập, nghiên cứu các chuyên đề trên, trong đó có 18/18 đồng chí đảng viên. Sau khoá học, nhiều đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức đã có chuyển biến nhận thức một cách rõ rệt, nhiều đồng chí đã nghiêm túc soi rọi, nhìn nhận lại quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mình khi học tập và noi theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Nổi bậc có một số đồng chí đã học tập và noi theo tinh thần đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Gắn liền Cuộc vận động với đẩy mạnh cuộc vận động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả đơn vị.

Nhiều cán bộ, đảng viên đã nhận thức tốt và ý thức được Cuộc vận động lần này đã làm cho mỗi con người, mỗi cán bộ, đảng viên đều có chí hướng tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức Cách Mạng.

3. Các bước tổ chức thực hiện cuộc vận động

Căn cứ chương trình của Huyện uỷ, Chi bộ 8 đã có kế hoạch từng bước triển khai thực hiện cuộc vận động như sau:

Bước 1: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho đảng viên, cán bộ công chức về chủ trương, mụcđích, ý nghĩa của Cuộc vận động.

Bước 2: Thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện các nội dung của cuộc vận động

Bước 3: Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập và nghiên cứu, tìm hiểu 3 chuyên đề về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Bước 4: Tổ chức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức viết thu hoạch để Chi uỷ cơ sở sở nhận xét, đánh giá kết quả nhận thức của đảng viên và cán bộ công chức.

Bước 5: Tổ chức cho đảng viên và cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp Trạm trưởng, Trưởng phó phòng ban, lãnh đạo đơn vị tiến hành kiểm điểm phê bình về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của mình khi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bước 6: Mở hội nghị cho quần chúng và các đoàn thể tham gia đóng góp ý kiến, phê bình xêy dựng đạo đức, tư cách đảng viên và cán bộ công chức.

Bước 7: Xây dựng Tiêu chuẩn đạo đức đảng viên, công chức, viên chức trong toàn đơn vị.

4. Kế hoạch tổ chức Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Chi bộ

Trên cơ sở kế hoạch của Huyện uỷ, Chi bộ 8 đã có quá trình tổ chức, triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi kể chuyện như sau:

Chi bộ 8 đã ra thông báo phát động cuộc thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ sở; mở rộng nhiều đối tượng và các tổ chức đoàn thể quần chúng tham gia. Đến nay đã có 17 tiết mục được đăng ký tham gia cuộc thi với 02 tiểu phẩm của tập thể và 15 tiết mục kể chuyện cá nhân. Hiện Chi uỷ đã xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi ở cơ sở, chỉ đạo công việc xây dựng đề cương, tổ chức luyện tập và dự kiến sẽ tổ chức Hội thi vào đêm 26/01/2008 nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

5.      Công tác kiểm tra thực hiện cuộc vận động

Bên cạnh các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cuộc vận động,  Chi uỷ thường xuyên làm công tác kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện các nội dung Cuộc vận động, từ đó đề ra biện pháp lãnh đạo tốt Cuộc vận động ở cơ sở.

6. Công tác thông tin, tuyên truyền Cuộc vận động tại Chi bộ và đơn vị

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động thường xuyên được triển khai thực hiện khá nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực như phổ biến triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình, hướng dẫn Cuộc vận động cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; trang cấp sách, báo tài liệu, tư liệu về Bác Hồ cho các đối tượng học tập, nghiên cứu, tìm hiểu; cắt dán băng ron, khẩu hiệu tuyên truyền về Cuộc vận động…

II- Thành quả và bài học kinh nghiệm:

Qua 1 năm thực hiện Cuộc vận động, Chi bộ và đơn vị nhận thấy bước đầu đã đạt được những kết quả như sau:

Một là: Cuộc vận động đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, tư tưởng của đa số đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức khi học tập, nghiên cứu các chuyên đề tư tưởng, đạo đức Bác Hồ.

Hai là: Nhiều đồng chí đảng viên, công chức, viên chức đã tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Đạo đức “ cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” được khơi dậy trong mỗi con người, mỗi tập thể.

Ba là:  Nhiều cán bộ, đảng viên tích cực tham gia thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh chống tham nhũng. Từ Cuộc vận động này mà nhiêu cán bộ, đảng viên đã tích cực tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức, tác phong của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

+ Bài học kinh nghiệm:

Bài học kinh nhiệm được rút ra sau 1 năm chỉ đạo triển khai cuộc vận động là: “ Cấp uỷ thường xuyên quan tâm, sâu sát chỉ đạo kịp thời các nội dung Cuộc vận động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục vận động rộng rãi mọi đối tượng tham gia. Phát huy vai trò tiên phong xung kích của các đoàn thể chính trị, xã hội trong việc vận động đoàn viên, hội viên tham gia Cuộc vận động. Bên cạnh biện pháp triển khai thì tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện phê bình chấn chỉnh ngay những trường hợp lơ là thờ ơ không tích cực tham gia Cuộc vận động. Biểu dương, khen thưởng kịp thời, thoả đáng những cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động”.

III- Đề xuất kiến nghị:

-  Các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện phụ trách các cơ sở Đảng cần tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ kịp thời các nội dung liên quan đến Cuộc vận động.

- Khi các cơ sở mở Hội nghị cấp cơ sở đề nghị Ban chỉ đạo cử thành viên tham gia Ban giám khảo các cuộc thi ở cơ sở.

- Đề nghị Huyện uỷ chỉ đạo các cơ quan liên quan như Phòng Văn hoá – Thông tin thể thao, Đài truyền thanh, truyền hình hỗ trợ các đơn vị cơ sở tổ chức Hội thi các chương trình về âm thanh, ánh sang và tuyên truyền cổ động.

- Thường trực Huyện uỷ và Ban chỉ đạo sớm xem xét quyết định hỗ trợ kinh phí để các cơ sở tổ chức thực hiện Kế hoạch Hội thi ở cơ sở.

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc