• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Qui chế, qui định nội bộ

11/09/2018
Thông báo Quyết định về việc ban hành Nội quy lao động Vườn quốc gia Côn Đảo (Quyết  định kèm theo Nội quy lao động).Xem chi tiết và tải tại đây!
11/06/2018
Quyết định số 169/QĐ-BQLVQG về việc ban hành Quy chế hoạt động của Phòng Kế hoạch - Tài chính. Xem và tải tại đây!
11/06/2018
Quyết định số 167/QĐ-BQLVQG về việc ban hành Quy chế quản lý công việc và đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo. Xem và tải tại đây!
11/06/2018
Quyết định số 166/QĐ-BQLVQG về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng. Xem và tải tại đây!
11/06/2018

Quyết định số 49/QĐ-BQLVQG về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ cuả BQL Vườn quốc gia Côn Đảo, xem và tải tại đây!

Quyết định số 168/QĐ-BQLVQG về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Ban hành theo Quyết định số 49/QĐ-BQLVQG, xem và tải tại đây!