• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 20 tháng 3 năm 2017 đến ngày 24 tháng 3 năm 2017

Thứ hai, 20/03/2017, 10:14 GMT+7
1287 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 20 tháng 3  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 20 tháng 3 năm 2017 đến ngày 24 tháng 3 năm 2017     

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

20/3/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.   

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

Thứ 3

21/3/2017

07h00

Tru sở Vườn

Đi kiểm tra rừng ngập mặn và tài nguyên khu vực Hòn Bà.

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

- Phòng BTB chuẩn bị mẫu BB kiểm tra

- Phòng TCHC bố trí xe ô tô

- ĐD Phòng BTB-ĐNN;

­- ĐD TKL Hòn Bà.

Thứ 4

22/3/2017

 

 

 

 

 

    

Thứ 5

23/3/2017

 

 

  

 

 

 

Thứ 6

24/3/2017

14h00

Phòng họp

Lãnh đạo đơn vị họp giao ban Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

P. KH&HTQT

Lãnh đạo và toàn thể nhân viên Phòng KH&HTQT.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL;

- TKL Hòn Bà (HKL thông báo);

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;    

- Lưu: VT.   

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

   

   (Đã ký)

       

Nguyễn Thị Bích Hồng  

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc