• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Thông báo về việc xét khen thưởng thành tích khuyến học, khuyến tài năm học 2015-2016

Sunday, 21/08/2016, 22:12 GMT+7
3000 xem
Chia sẻ:

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN CÔN ĐẢO

CHI HỘI KHUYẾN HỌC BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 
 

 

 

Số: 15 /TB-CHKH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

 

Côn Đảo, ngày 22 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc xét khen thưởng thành tích

khuyến học, khuyến tài năm học 2015-2016

 

Thực hiện Quy chế hoạt động số 03/QC-CHKH ngày 20/9/2013 của Chi hội Khuyến học Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo về công tác khuyến học, khuyến tài. Ban chấp hành Chi hội khuyến thông báo tiếp nhận hồ sơ xét khen thưởng khuyến học, khuyến tài năm học 2015-2016 như sau:

1. Đối tượng: Là hội viên và con hội viên Hội khuyến học Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

2. Hồ sơ nộp đến Ban chấp hành Chi hội (đ/c Hồ Thị Huệ) tiếp nhận gồm bản sao hoặc phô tô một trong các giấy tờ sau đây:

- Giấy khen hoặc quyết định khen thưởng của cơ sở đào tạo;

- Giấy báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng;

- Bảng điểm học tập cả năm do trường hoặc cơ sở đào tạo cấp.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/9/2016.

4. Thời gian xét khen thưởng trước ngày 14/9/2016.

5. Tổ chức công bố quyết định và trao phần thưởng ngày 15/9/2016.

Ban chấp hành Chi hội khuyến học thông báo đến toàn thể hội viên biết và nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng đúng thời hạn./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT-TTr HKH huyện(bc);

- Chi ủy (bc);

- BQL Vườn quốc gia Côn Đảo (để triển khai);

- Các thành viên BCH Chi hội;

- Lưu:VT.

T/M BAN CHẤP HÀNH

CHI HỘI TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Khắc Pho

Phó Giám đốc

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

 

Chia sẻ:
comments