• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

THÔNG BÁO Về việc nhận hồ sơ xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2015

, 21/11/2015, 09:25 GMT+7
4276 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

Số:   51 /TB-BQLVQG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

Côn Đảo, ngày 20  tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận hồ sơ xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2015

 

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quy định về quản lý sáng kiến cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Quy chế quản lý, xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở (ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-BQLVQG ngày 26/10/2012 của Giám đốc BQL Vườn quốc gia Côn Đảo) và Công văn số 1410/LS-SNV-SKHCN ngày 13/12/2011 của Liên Sở Nội vụ-Sở Khoa học công nghệ, hướng dẫn việc xét sáng kiến ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức Đoàn thể trên địa bàn Tỉnh.

Để chuẩn bị cho công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và xét thi đua, khen thưởng năm 2015, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét và công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2015 như sau:

1. Tập thể (cá nhân) có sáng kiến, đề tài, giải pháp trong quá trình công tác có yêu cầu đề nghị được xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2015 phải lập hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu theo quy định gửi về Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo (thông qua phòng Tổ chức-Hành chính). Hồ sơ gồm:

- Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (mẫu số 01)

- Báo cáo kết quả sáng kiến (mẫu số 02)

- Các phụ lục kèm theo: Hình ảnh, sản phẩm hoặc tài liệu chứng minh cho việc triển khai, hiệu quả, kết quả sáng kiến

* Lưu ý: Đối với những sáng kiến tập thể mà cá nhân có sự tham gia đóng góp, để được công nhận là tác giả sáng kiến thì cá nhân tham gia phải có tỷ lệ đóng góp để tạo ra sáng kiến đạt từ 40% trở lên (trường hợp này, đơn yêu cầu công nhận sáng kiến phải có xác nhận của lãnh đạo bộ phận quản lý trực tiếp nơi cá nhân công tác có tham gia tạo ra sáng kiến).

2. Quá trình lập hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cơ sở năm 2015 đề nghị tập thể, cá nhân nghiên cứu kỹ và bám sát quy định tại Điều 5, Điều 6 Quy chế quản lý, xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo và Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND. Trường hợp Quy chế quản lý, xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo không hợp với Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND thì áp dụng Quyết định số 39 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

3. Thời gian nhận hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2015: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/11/2015. Sau thời gian trên, tập thể (cá nhân) không gửi hồ sơ xem như không có yêu cầu đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2015.

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo quyết định thành lập Hội đồng sáng kiến cơ sở để kiểm tra, xác minh, đánh giá chất lượng, hiệu quả của giải pháp, đề tài được yêu cầu công nhận là sáng kiến làm căn cứ tổ chức họp xét và đề nghị quyết định công nhận sáng kiến cấp sở sở năm 2015 cho tập thể, cá nhân có sáng kiến đạt yêu cầu theo quy định.

Tập thể, cá nhân nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến sau ngày 25/11/2015, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo sẽ tiến hành xem xét đơn yêu cầu công nhận sáng kiến theo trình tự thủ tục về thời gian quy định tại Điều 11, Điều 12 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND. Kết quả công nhận sáng kiến đối với các trường hợp này không được tính trong xét đánh giá, phân loại công chức viên chức và xét thi đua khen thưởng năm 2015.

Để đảm bảo quyền lợi cho công chức, viên chức, lao động (CCVC,LĐ) đang công tác tại đơn vị, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo thông báo đến Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và Ban chấp hành các đoàn thể để phổ biến, triển khai cho CCVC,LĐ; đoàn viên; hội viên của tổ chức mình có yêu cầu đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2015 biết, tiến hành lập và nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến theo quy định./.

(Kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Nơi nhận:

- Chi ủy (b/c);

- Ban Giám đốc;

- Các PCM, đơn vị trực thuộc;

- BCH các đoàn thể;

- Website: Condaopark.com.vn;

- Niêm yết trụ sở đơn vị;

- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký, đóng dấu)

 

 

Nguyễn Khắc Pho

 

 

 

 

Mẫu số 01: Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (xem tại đây)

Mẫu số 02: Báo cáo kết quả sáng kiến (xem tại đây)

Chia sẻ:
comments