• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 5 năm 2018

Monday, 14/05/2018, 08:35 GMT+7
1000 xem
Chia sẻ:

Lịch làm việc tuần từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 5 năm 2018

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 13 tháng 5 năm 2018  

 

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 năm 2018   

                                      

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

14/5/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Phòng KH-TC

Sắp xếp, bố trí phòng làm việc Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Đ/c Tính

-

- Phòng KH-TC;

- Phòng TC-HC (03 người).

08h00

Hội trường UBND huyện

Khai giảng lớp BD nghiệp vụ về kỹ năng giao tiếp, ứng xử; giải quyết xung đột hướng tới đổi mới thái độ phục vụ tại huyện Côn Đảo

-

-

Các đồng chí: Bích Hồng, Đức Tuấn, Khánh Linh; Đình Trung

16h00

Phòng họp VQG

Họp nghe phòng KH&HTQT, BTB-ĐNN báo cáo tình hình thu dịch vụ nghiên cứu kho học từ đầu năm đến nay.

Đ/c Huệ

- KH&HTQT

- BTB, ĐNN

- Lãnh đạo các phòng: KH&HTQT; BTB, ĐNN; DLST&GDMT; KH-TC;

- Ghi Biên bản: Phòng DLST&GDMT

Thứ 3

15/5/2018

16h00

Phòng họp VQG

Họp kiện toàn Tổ giúp việc và chuẩn bị bàn giao nhiệm vụ Kế toán  Quỹ Bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên Vườn quốc gia Côn Đảo.

Đ/c Huệ

(Trưởng ban)

Tổ giúp việc Quỹ

- Thành viên Tổ giúp việc Quỹ

- Phụ trách phòng TC-HC, Bảo tồn biển, Đất ngập nước.

Thứ 4

16/5/2018

08h00

Phòng KH-TC

Nghiệm thu Yến sào vụ I năm 2018

Đ/c Huệ

(Chủ tịch Hội đồng)

Đ/c Tính

- Các thành viên Hội đồng nghiệm thu và phân loại Yến Sào;

- Phòng KH-TC (Đ/c Sỹ Toàn, đ/c Hiền).

Thứ 5

17/5/2018

14h00

Phòng họp VQG

Ban quản lý Quỹ bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên Vườn quốc gia Côn Đảo họp xác nhận công nợ với các hộ gia đình để phục vụ công tác bàn giao nhiệm vụ Kế toán Quỹ Bảo tồn.

Đ/c Huệ

(Trưởng ban)

Tổ giúp việc Quỹ

- Thành viên Tổ giúp việc Quỹ

- Các hộ gia đình (Theo thư mời của BQL. Quỹ bảo tồn)

Thứ 6

18/5/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

 

 

    

      

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
comments