• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc tuần từ 29 tháng 01 đến 02 tháng 02 năm 2018

Monday, 29/01/2018, 14:36 GMT+7
1594 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 28 tháng 01 năm 2018  

LỊCH LÀM VIỆC          

Từ ngày 29 tháng 01 đến ngày 02 tháng 02 năm 2018                            

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

29/01/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

Thứ 3

30/01/2018

08h30

Sở Tài chính

Tham dự họp bàn giao tài sản Nhà nước (giao tại QĐ số 3808/QĐ-UBND ngày 29/12/2017) cho BQL Vườn quốc gia Côn Đảo quản lý, sử dụng theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp .

-

-

Đ/c Pho

08h30

HT Huyện ủy

Dự họp mặt mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 2017

-

-

Đ/c Trà

Thứ 4

31/01/2018

08h30

Hội trường B - TTHN tỉnh

 Dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2017

-

-

Đ/c Pho

Thứ 5

01/02/2018

15h00

Phòng họp VQG

Nghe Phòng BTB-ĐNN báo cáo đề xuất xử lý nội dung phối hợp với Công ty Sixsenes di chuyển trứng rùa biển về ấp tại bãi biển Sixsenes Côn Đảo

Đ/c Pho

P. BTB-ĐNN

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL.

Thứ 6

02/02/2018

14h00

Phòng họp VQG

Làm việc với lãnh đạo Trạm CNS Côn Sơn bàn về nội dung phối hợp hướng dẫn du lịch sinh thái

Đ/c Huệ

P.DLST-GDMT (dự thảo HĐ nguyên tắc)

- Đ/c Tuấn;

- Đ/c Linh ghi BB

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;              

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 (Đã ký)

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

 

 

 

                                                

 

Chia sẻ:
comments