• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc tuần 4 tháng 01 năm 2018

Monday, 22/01/2018, 08:39 GMT+7
1562 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 21  tháng 01 năm 2018  

LỊCH LÀM VIỆC          

Từ ngày 22 tháng 01 đến ngày 26 tháng 01 năm 2018                            

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

22/01/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

14h00

Phòng họp VQG

Hội nghị CCVC Hạt Kiểm lâm

Đ/c Pho;

Đ/c Hùng.

VP HKL

- Lãnh đạo HKL; BCH  Công đoàn bộ phận KL; ĐD BCH công đoàn cơ sở;

 - CCKL do HKL triệu tập.

Thứ 3

23/01/2018

08h30

PHUB

Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

 

Giám đốc tham dự (dự kiến)

08h30

Phòng họp VQG

Nghe báo cáo kinh phí, quyết định chi khen thưởng, trợ cấp cho đoàn viên năm 2017 và tết Mậu Tuất 2018

Đ/c Huệ

BCH. Công đoàn

Thành viên BCH Công đoàn cơ sở

Thứ 4

24/01/2018

8h30

Phòng họp VQG

Nghe Phòng TC-HC; Phòng KH-TC báo cáo công tác chuẩn bị hồ sơ Hội nghị CCVC năm 2018; chương trình Hội nghị; phân công các thành viên Đoàn chủ tịch, thư ký, người trình bày văn kiện Hội nghị đại biểu CCVC

Đ/c Pho

-Đ/c Hồng;

- Đc Hiệp;

- Đc Sỹ Toàn

Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, Phòng TC-HC, đại diện các bộ phận

Thứ 5

25/01/2018

14h00

Phòng họp VQG

Họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm

Đ/c Pho

VP. HKL

- Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm;

- Trạm trưởng, Phụ trách các Trạm KL;

- CC văn phòng HKL;

- 05 CC được đề nghị lấy phiếu tín nhiệm  (Lương Văn Tài, Dương Minh Quang Quang, Ao Hoàng Sáng, Nguyễn Viết Hoàn, Đậu Như Kiên).

Thứ 6

26/01/2018

14h00

Phòng họp VQG

Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động năm 2018

Đ/c Pho;

Đ/c Huệ

Phòng TCHC

- Ban Giám đốc; Bí thư chi bộ; Chủ tịch CĐCS; Bí thư đoàn cơ sở; Ban TTND

- ĐD BTV LĐLĐ huyện Côn Đảo;

- 55 đại biểu do BQL Vườn triệu tập.

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- Các PCM và HKL;

- BCH Công đoàn; Đoàn cơ sở, Ban TTND;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

 

 

 

                                                

 

Chia sẻ:
comments