• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc tuần 2 tháng 1 năm 2018

Monday, 08/01/2018, 08:35 GMT+7
1583 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 07 tháng 01 năm 2018  

LỊCH LÀM VIỆC          

Từ ngày 08 tháng 01 đến ngày 12 tháng 01 năm 2018                            

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

08/01/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Phòng họp HKL

Làm việc với Công ty Kiểm toán FAC quán triệt một số nội dung trước khi thực hiện hợp đồng kiểm toán.

Đ/c Huệ

P. KHTC và P.TCHC

- Đ/c Lịch; đại diện phòng TCHC và cán bộ, nhân viên phòng KH-TC;

- Đoàn công ty Kiểm toán FAC;

08h00

29-Võ Thị Sáu (Vườn lan)

Di dời các loài lan đang chăm sóc đến trụ sở mới

Đ/c Sơn

- P.KH-HTQT

- P.TC-HC bố trí xe.

02 CCKL và toàn bộ nhân viên PKH-HTQT.

08h30

Kho LT và Phòng KH-TC

Bàn giao hồ sơ kế toán năm 2014, 2015,2016 để kiểm toán - thời gian thực hiện từ ngày 08/01 đến ngày 14/01/2018).

Đ/c Huệ

P. TCHC

- Công ty Kiểm toán;

- Đại diện phòng TCHC và cán bộ quản lý kho lưu trữ.

09h30

Phòng họp HKL

Giao ban tuần 2 tháng 01/2018

Đ/c Huệ

Ban lãnh đạo; các PCM, HKL

- Đ/c Lịch và lãnh đạo HKL, các PCM; Ban thanh tra nhân dân cơ sở;

- Đ/c Đình Trung ghi biên bản.

Thứ 3

09/01/2018

15h00

Phòng họp HKL

Họp BCH Công đoàn mở rộng xét khen thưởng Công đoàn năm 2017; lựa chọn, đăng ký công trình, đề tài thi đua năm 2018

Đ/c Huệ

Đ/c Hồng, đ/c Sơn

BCH Công đoàn; Đại diện BCH các Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận.

Thứ 4

10/01/2018

08h00

HT TTVH-TT huyện

Hội nghị học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện NQ lần 6-BCH TW Đảng. 

BTG HU

-

Toàn thể đảng viên Chi bộ (các bộ phận TB và sắp xếp CV cho đảng viên tham dự)

08h00

Phòng họp HKL

Làm việc và đi khảo sát vị trí công trình quốc phòng theo CV số 1255/BCH ngày 29/12/2017 của BCHQS huyện. 

Đ/c Huệ

Đ/c Sơn (máy định vị, bản đồ); đ/c Trà mời BCHQS

- Đ/c Trà (PHT); ĐD Tổ KL Cơ Động; đ/c Sơn (TP. KH&HTQT).

- Đại diện BCH Quân sự Huyện.

09h00

Phòng họp HKL

Làm việc với PTC-HC và PKH-TC nghe b/c số lượng VTVL, số CCVC,LĐ có mặt, nguồn trả lương từng nhóm đối tượng... để KL, chỉ đạo, rà soát, sắp xếp lại VTVL của CCVC,LĐ và nguồn trả lương năm 2018

Đ/c Pho

PTCHC và PKHTC

 

- Các đ/c: Hồng, Lài, Hiệp.

- Đ/c Đình Trung ghi biên bản

 

14h00

Phòng họp HKL

Đ/c Lịch - nguyên PGĐ phụ trách đơn vị bàn giao tài sản của BQL Vườn quốc gia Côn Đảo giữa cho đ/c Pho  Giám đốc

Đ/c Pho

Đ/c Lịch và PKHTC

- Đ/c Huệ, Đ/c Lịch;

- Lãnh đạo HKL và các PCM.

Thứ 5

11/01/2018

08h00

Phòng họp HKL

Họp Chi ủy, Ban giám đốc cho ý kiến về việc phân công, điều động, miễn nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ và xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế năm 2018     

Đ/c Pho

Đ/c Hồng chuẩn bị và báo cáo

- Chi ủy và Ban giám đốc.

- Đ/c Hồng (b/c cụ thể từng vị trí từ cấp Phòng đến cấp Trạm để Chi ủy KL và chỉ đạo)

14h00

Phòng họp HKL

Hội đồng thi đua - Khen thưởng cơ sở họp xét thi đua năm 2017     

Đ/c Pho

Đ/c Hồ T. Huệ và các bộ phận

- Thành viên HĐTĐKT cơ sở;  Lãnh đạo HKL và các PCM; Đ/c Hồ T Huệ ghi BB

* Lưu ý: Các bộ phận gửi hồ sơ đề nghị về PTC-HC trước ngày 10/01/2018.

Thứ 6

12/01/2018

08h00

HT Huyện ủy

Dự HN tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 2018     

LĐLĐ Huyện

-

Đ/c Đình Huệ và đ/c Hồng.

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- Các PCM và HKL;

- Công đoàn cơ sở, Ban TTND;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

                                                

 

Chia sẻ:
comments