• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 31 tháng 10 năm 2016 đến ngày 04 tháng 11 năm 2016

Monday, 31/10/2016, 08:06 GMT+7
1193 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
BAN QUẢN LÝ 
VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 31  tháng 10  năm 2016
LỊCH LÀM VIỆC 
Từ ngày 31 tháng 10 năm 2016 đến ngày 04 tháng 11 năm 2016

Thứ/ngày    Thời gian    Địa điểm    Nội dung    Chủ trì    Chuẩn bị    Tham dự
Thứ 2
31/10/2016    07h30    Trụ sở HĐND, UBND    Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.             - Ban giám đốc;
- CCVC,LĐ đơn vị.
    08h00    Phòng họp    Chi uỷ công bố Quyết định kỷ luật đảng viên Nguyễn Huy Đô    Đ/c Pho
(P. Bí thư)    Chi uỷ    - Các đ/c Chi uỷ;
- Đ/c Nguyễn Huy Đô.
    10h00    Hội trường    Họp giao ban đơn vị    Đ/c Pho
(P. Giám  đốc)     BGĐ; các PCM, HKL và TT Yến sào CĐ    - Ban Giám đốc;
- ĐD lãnh đạo các PCM, HKL và TT Yến sào Côn Đảo.
(Đ/c Trang - PTCHC ghi biên bản)
    14h00    Phòng họp    Nghe Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế báo cáo tiến độ thực hiện các đề tài, chuyên đề và triển khai xây dựng đề cương kỹ thuật, kinh phí điều tra Sâm Đất theo QĐ được UBND tỉnh phê duyệt    Đ/c Huệ
(P. Giám đốc)    Phòng KH và HTQT    Lãnh đạo và toàn thể nhân viên phòng KH-HTQT.
Thứ 3
01/11/2016    10h00    Hội trường    Thông qua danh sách công chức, viên chức, lao động cử đi tham quan, học tập năm 2016    Đ/c Pho
(P. Giám đốc)    Phòng TCHC    - Trưởng các PCM và HKL;
- ĐD BCH Công đoàn cơ sở. 
    15h00    Hội trường    Làm việc với đoàn công tác của Viện Hải dương học Nha trang    Đ/c Huệ
(P. Giám đốc)    Đ/c Huệ và Phòng BTB    - Trưởng phòng BTB-ĐNN;
- Đoàn công tác của viện HDHNT
    16h00    Phòng họp    Nghe Phòng Bảo tồn biển và Đất ngập nước báo cáo tiến độ thực hiện các đề tài, chuyên đề.    Đ/c Huệ
(P. Giám đốc)    Phòng BTB và ĐNN    Lãnh đạo và toàn thể nhân viên phòng BTB - ĐNN.
Thứ 4
02/11/2016    08h00     Hội trường    Góp ý thông qua phương án giá dịch vụ du lịch sinh thái năm 2017 - 2020    Đ/c Pho
(P. Giám đốc)    Đ/c Hùng (PDLST)    - Ban giám đốc; 
- Lãnh đạo các PCM và HKL
- Ông Huỳnh Văn Hùng;
(Đ/c Huệ - PTCHC ghi biên bản)
Thứ 5
03/11/2016    14h00    Hội trường    Đoàn công tác của Ban thường vụ Huyện uỷ làm việc với Chi uỷ và ông Phạm Thành Đúng để xem xét, giải quyết khiếu nại của ông Đúng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ     BTV Huyện uỷ    Chi uỷ;
ông Đúng    - Các đ/c Chi uỷ;
- Ông Phạm Thành Đúng;
- Đoàn công tác BTV Huyện uỷ.  
Thứ 6
04/11/2016    10h00    Hội trường    Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của BQL Vườn quốc gia Côn Đảo.    Đ/c Pho
(P. Giám đốc)    P KH-TC và P TC-HC    - Ban Giám đốc;
- BCH Công đoàn;
- Lãnh đạo các PCM và HKL
(Đ/c Trang - PTCHC ghi biên bản)

Nơi nhận:
- Chi ủy, Ban giám đốc;
- BCH Công đoàn;
- Các PCM và Hạt Kiểm lâm;
- TT Yến sào Côn Đảo;
- Lưu: VT.    TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)


Nguyễn Thị Bích Hồng     

 

 

Chia sẻ:
comments