• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 25 tháng 9 năm 2017 đến ngày 30 tháng 9 năm 2017

Sunday, 24/09/2017, 22:49 GMT+7
1007 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày  23 tháng 9 năm 2017  

LỊCH LÀM VIỆC   

Từ ngày 25 tháng 9 năm 2017 đến ngày 30 tháng 9 năm 2017                

 

 
 

 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

25/9/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.      

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

08h00

Hội trường

Khai giảng lớp tập huấn xử lý vi phạm hành chính

Đ/c Pho

Phòng TC-HC và HKL

- Lãnh đạo và giảng viên Trường CB QLNN và PTNT II;

- Lãnh đạo HKL; Phòng TCHC, Phòng KHTC;

- 30 CC (DS kèm theo QĐ số 254)

08h30

Hội trường

Lớp tập huấn xử lý vi phạm hành chính học chuyên đề thứ nhất (cả ngày)

Giảng viên

Phòng TCHC; Ban cán sự lớp

30 CC (DS kèm theo QĐ số 254)

Thứ 3

26/9/2017

07h00

Hội trường

Tiếp tục học Lớp tập huấn xử lý vi phạm hành chính (cả ngày)

Giảng viên

Phòng TCHC; Ban cán sự lớp

30 CC (DS kèm theo QĐ số 254)

08h30

VP Chi cục Kiểm lâm Tỉnh

Thống nhất ý kiến về chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng dự án du lịch sinh thái

-

-

- Đ/c Trần Đình Huệ;

- Đ/c Nguyễn Văn Trà.

15h30

Phòng họp

Chi hội khuyến học Vườn quốc gia Côn Đảo họp xét khen thưởng thành tích học tập năm học 2016 - 2017 theo QC hoạt động.

Đ/c Pho

Đ/c Hồ Thị Huệ

Ban chấp hành Chi hội khuyến học Vườn quốc gia Côn Đảo

Thứ 4

27/9/2017

07h00

Hội trường

Tiếp tục học Lớp tập huấn xử lý vi phạm hành chính (cả ngày)

Giảng viên

Phòng TCHC; Ban cán sự lớp

30 CC (DS kèm theo QĐ số 254)

08h30

VP Chi cục Kiểm lâm Tỉnh

Thống nhất Phương án và dự toán kinh phí PCCCR mùa khô 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh BR-VT

-

-

- Đ/c Trần Đình Huệ;

- Đ/c Nguyễn Văn Trà.

Buổi chiều

-

Giám đốc về đất liền công tác

-

-

-

Thứ 5

28/9/2017

07h00

Hội trường

Tiếp tục học Lớp tập huấn xử lý vi phạm hành chính (cả ngày)

Giảng viên

Phòng TCHC; Ban cán sự lớp

30 CC (DS kèm theo QĐ số 254)

08h00

Trường CB QLNN và PTNT II

Dự khai giảng và học lớp BD “Xây dựng đề án chuyển đổi mô hình quản lý đơn vị sự nghiệp công lập” (cả ngày)

-

-

- Đ/c Nguyễn Khắc Pho;

- Đ/c Trần Đình Huệ;

- Đ/c Nguyễn Sỹ Toàn và Võ T. Hữu Hiệp

Thứ 6

29/9/2017

07h00

Hội trường

Tiếp tục học Lớp tập huấn xử lý vi phạm hành chính (cả ngày)

Giảng viên

Phòng TCHC; Ban cán sự lớp

30 CC (DS kèm theo QĐ số 254)

08h00

Trường CB QLNN và PTNT II

Tiếp tục học lớp BD “Xây dựng đề án chuyển đổi mô hình quản lý đơn vị sự nghiệp công lập” (cả ngày)

-

-

- Đ/c Nguyễn Khắc Pho;

- Đ/c Trần Đình Huệ;

- Đ/c Nguyễn Sỹ Toàn và Võ T. Hữu Hiệp

Thứ 7

30/9/2017

07h00

Hội trường

Tiếp tục học Lớp tập huấn xử lý vi phạm hành chính (cả ngày)

Giảng viên

Phòng TCHC; Ban cán sự lớp

30 CC (DS kèm theo QĐ số 254)

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments