• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 24/10 ĐẾN NGÀY 2/28/2016

Monday, 24/10/2016, 07:59 GMT+7
1162 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 24 tháng 10  năm 2016

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 24 tháng 10 năm 2016 đến ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

24/10/2016

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

08h00

Phòng họp

Họp Hội đồng xét tuyển viên chức để xét kết quả học tập của thí sinh dự xét tuyển.

Đ/c Lịch

(CT Hội đồng)

Đ/c Hồng

Hội đồng xét tuyển viên chức (theo Quyết định số 200/QĐ-BQLVQG).

09h15

Phòng họp

Họp Ban kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức triển khai, quán triệt nội quy xét tuyển và phân công người phỏng vấn thí sinh dự tuyển.

Đ/c Pho

(Trưởng ban)

Đ/c Hồng

Ban kiểm tra, sát hạch (theo Quyết định số 22/QĐ-HĐXT).

10h00

Phòng họp

Họp Ban kiểm tra sát hạch xét tuyển công chức để xét kết quả học tập của thí sinh dự xét tuyển; quán triệt nội quy xét tuyển và phân công người phỏng vấn thí sinh dự tuyển.

Đ/c Lịch

(Trưởng ban)

Đ/c Hồng

Ban kiểm tra sát hạch (theo Quyết định số 209/QĐ-BQLVQG).

Thứ 3

25/10/2016

08h00

Hội trường

Phỏng vấn xét tuyển viên chức (cả ngày)

Ban Kiểm tra sát hạch số 22

Đ/c Hồng

- Hội đồng xét tuyển viên chức;

- Ban kiểm tra, sát hạch;

- Ban giám sát Sở Nội vụ;

- Thí sinh dự tuyển.

Thứ 4

26/10/2016

08h00

Hội trường

Phỏng vấn xét tuyển công chức

Ban kiểm tra sát hạch số 209

Đ/c Hồng, đ/c Thuỷ

- Ban kiểm tra sát hạch;

- Ban giám sát của tỉnh

- Thí sinh dự tuyển.

15h30

Phòng họp

Thông qua Kế hoạch đạo tạo-bồi dưỡng CCVC năm 2017.

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Đ/c Hồng

- Ban Giám đốc;

- ĐD BCH Công đoàn cơ sở;

- ĐD PCM, đơn vị trực thuộc.

Thứ 5

27/10/2016

07h00

Hội trường

Hạt kiểm lâm họp kiểm điểm công chức có sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, cứu hộ rùa biển (Công văn số 285/BQLVQG-TCHC)

Đ/c Lịch

(Hạt trưởng)

VP Hạt Kiểm lâm

- Đ/c Trà (P. Hạt trưởng);

- Nhân viên văn phòng HKL;

- Lãnh đạo và nhân viên Trạm KL Hòn Cau, hòn Bảy Cạnh.

08h00

Phòng họp

Kiểm tra việc thực hiện quy định của Luật BHXH

Đoàn kiểm tra BHXH Huyện

Đ/c Lài

- Đ/c Pho (PGĐ BQL VQGCĐ);

- Đ/c Toàn, đ/c Lài (P. KH-TC);

- Đoàn kiểm tra BHXH huyện.

14h30

Hội trường

Thảo luận chấm điểm: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và chấm điểm xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá năm 2016

BQL Vườn quốc gia và Công đoàn

Đ/c Hồng

- Chi uỷ, Ban Giám đốc;

- BCH Công đoàn cơ sở;

- ĐD các đoàn thể đơn vị;

- ĐD PCM, đơn vị trực thuộc;

15h00

Dự án Khu hành chính

Thăm, xem tình hình triển khai xây dựng Khu hành chính Vườn quốc gia Côn Đảo và trụ sở nhà làm việc Hạt Kiểm lâm

 

BQLDA cử người hướng dẫn, báo cáo.

- Chi ủy;

- Ban Giám đốc;

- Trưởng, phó PCM, đơn vị trực thuộc.

Thứ 6

28/10/2016

14h00

Hội trường

Họp Chi bộ định kỳ

Đ/c Pho

(P. Bí thư)

Chi uỷ

- Chi ủy;

- Toàn thể đảng viên;

- TTr Huyện ủy (do Chi ủy mời).

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban giám đốc;

- Hội đồng xét tuyển VC;

- Ban kiểm tra, sát hạch CC, VC;

- BCH các đoàn thể đơn vị;

- Các PCM, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments