• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc từ ngày 22/8 đến ngày 26/8/2016

Sunday, 21/08/2016, 21:58 GMT+7
1381 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 21 tháng 8  năm 2016

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 22 tháng 8 năm 2016 đến ngày 26 tháng 8 năm 2016

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

22/8/2016

07h30

Trụ sở  UBND Huyện

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

Xuất phát lúc 7h30

Cầu tàu du lịch đến các địa điểm:

Ra quân thu gom, xử lý rác thải (đợt 1) tại 02 địa điểm còn lại theo Kế hoạch số 20/KH-BQLVQG (Thời gian thực hiện 02 ngày (thứ 2 và thứ 3), ngày 22/8 và 23/8/2016).

 

Chuẩn bị: Các PCM, đơn vị trực thuộc liên quan có trách nhiệm chuẩn bị theo phân công nhiệm vụ tại mục III Kế hoạch số 20/KH-BQLVQG và qua email của lãnh đạo ngày 20/8/2016.

 

Bãi Bờ Đập

Thu gom xử lý rác thải tại bãi Bờ Đập thuộc Hòn Bảy Cạnh

Đ/c Huệ -

Phó giám đốc

(Tổ trưởng)

Do Tổ trưởng phân công

CCVC,LĐ Vườn quốc gia Côn Đảo (29 người); lực lượng BCH Quân sự huyện (20 người), lái tàu, ca nô của cộng đồng (03 người); phóng viên, biên tập viên đài truyền hình CĐ (02 người).

(Cụ thể tại Phụ lục 1 - kèm theo Kế hoạch số 20/KH-BQLVQG)

 

Bãi Dương

Thu gom xử lý rác thải tại Bãi Dương thuộc Hòn Bảy Cạnh

Đ/c Pho -  Phó giám đốc

(Tổ trưởng)

Do Tổ trưởng phân công

CCVC,LĐ Vườn quốc gia Côn Đảo (20 người); lực lượng BCH Quân sự huyện (20 người), Nhân viên Trung tâm Yến sào Côn Đảo (05 người), lái tàu, ca nô của cộng đồng (03 người).

(Cụ thể tại Phụ lục 2 - kèm theo Kế hoạch số 20/KH-BQLVQG).

Thứ 3

23/8/2016

 

-

Tiếp tục thu gom, xử lý rác theo Kế hoạch tại các địa điểm nêu trên

-

-

-

Thứ 4

24/8/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

25/8/2016

14h00

Phòng họp

Họp Ban kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức để phân công nhiệm vụ.

Đ/c Pho -

Phó giám đốc

(Trưởng ban)

Ban Kiểm tra, sát hạch

Thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch

(Ban  kiểm tra, sát hạch phân công người ghi biên bản)

Thứ 6

26/8/2016

08h00

Phòng họp

Tổ kiểm tra theo Thông báo số 16/TB-BQLVQG làm việc với các cá nhân có liên quan để gút lại Biên bản kiểm tra và lập báo cáo kết quả cho Giám đốc

Đ/c Pho -

Phó giám đốc

(Tổ trưởng)

Tổ Kiểm tra và các đ/c liên quan

- Thành viên Tổ Kiểm tra theo TB số 16;

- Các đ/c liên quan: Toàn, Hiến, Hồng, Tài.

(Tổ kiểm tra phân công người ghi biên bản)

14h00

Phòng họp

Tổ kiểm tra theo Thông báo số 16/TB-BQLVQG thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra.

Đ/c Pho -

Phó giám đốc

(Tổ trưởng)

Đ/c Phượng, đ/c Lài xây dựng dự thảo báo cáo

Thành viên Tổ Kiểm tra theo TB số 16.

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- Các Trạm (Tổ) Kiểm lâm: Bảy Cạnh, Bãi Dương;

- Tổ kiểm tra theo TB số 16;

- Ban Kiểm tra, sát hạch  tuyển dụng VC;

- Các Phòng CM, đơn vị trực thuộc;

- Trung tâm Yến sào Côn Đảo;

- Lưu: VT, PTC-HC.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

 

Chia sẻ:
comments