• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 19 tháng 9 năm 2016 đến ngày 23 tháng 9 năm 2016

Tuesday, 20/09/2016, 07:45 GMT+7
1125 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 19 tháng 9  năm 2016

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 19 tháng 9 năm 2016 đến ngày 23 tháng 9 năm 2016

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung làm việc

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

19/9/2016

07h30

Trụ sở HĐND và UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

Thứ 3

20/9/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

21/9/2016

07h30

Hòn Cau, Bảy Cạnh

Kiểm tra định kỳ công tác quản lý, bảo vệ rùa biển tại Hòn Cau và hòn Bảy Cạnh.

Đ/c Vững

(phụ trách chuyên đề)

Phòng BTB-ĐNN

- Đ/c Thành (P.BTB-ĐNN);

- Đại diện Hạt Kiểm lâm .

Thứ 5

22/9/2016

07h30

Hòn Tài, Tre lớn, Bãi Dương

Kiểm tra định kỳ công tác quản lý, bảo vệ rùa biển tại Hòn Tài, hòn Tre Lớn và Bãi Dương.

Đ/c Vững

(phụ trách chuyên đề)

Phòng BTB-ĐNN

- Đ/c Thành (P.BTB-ĐNN);

- Đại diện Hạt Kiểm lâm .

Thứ 6

23/9/2016

07h30

Đầm Tre, Ông Câu

Kiểm tra định kỳ công tác quản lý, bảo vệ rùa biển tại Đầm Tre và Ông Câu.

Đ/c Vững

(phụ trách chuyên đề)

Phòng BTB-ĐNN

- Đ/c Thành (P.BTB,ĐNN);

- Đại diện Hạt Kiểm lâm .

08h00

Hội trường UBND huyện Côn Đảo

Hội nghị triển khai Quyết định phê duyệt Đề án quản lý, bảo vệ, sử dụng bền vững khu Ramsar và Quy chế phối hợp, chia sẻ nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn, lợi ích trong quản lý, bảo vệ, sử dụng bền vững khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo (KH số 22/KH-UBND-BQLVQG ngày 12/9/2016)

UBND huyện và BQL Vườn quốc gia Côn Đảo

Tập thể, cá nhân (theo Thông báo phân công nhiệm vụ số 50/TB-BQLVQG)

TTr HU, HĐND, UBND, UBMTTQVN Huyện; thủ trưởng các CQ, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện; các ĐV LLVT, các CQ thuộc tỉnh, TW đóng trên địa bàn Huyện, Chi bộ KDC cư, Ban công tác MTCS, trưởng 10 Khu dân cư; GĐ trung tâm NCR và ĐNN; lãnh đạo và CC VQG CĐ (120 đại biểu)

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban giám đốc;

- Các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

(Đã ký)

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments