• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 17 tháng 10 năm 2016 đến ngày 21 tháng 10 năm 2016

Tuesday, 18/10/2016, 11:55 GMT+7
967 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ 

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 17 tháng 10  năm 2016

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 17 tháng 10 năm 2016 đến ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

17/10/2016

07h30

Sân UBND Huyện

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

08h00

Hội trường

Họp Hội đồng kỷ luật công chức 

Đ/c Lịch

(Chủ tịch HĐ)

Thư ký HĐKL 

- Thành viên Hội đồng kỷ luật (theo Quyết định số 224/QĐ-BQLVQG);

- Ông Phạm Trọng Nghĩa.

09h30

Hội trường

Họp Hội đồng kỷ luật công chức 

Đ/c Lịch

(Chủ tịch HĐ)

Thư ký HĐKL

- Thành viên Hội đồng kỷ luật (theo Quyết định số 226/QĐ-BQLVQG);

- Ông Nguyễn Huy Đô.

14h00

Hội trường

Họp Hội đồng kỷ luật công chức các Trạm Kiểm lâm Hòn Tài, Hòn Bà và Tổ Kiểm lâm Cơ động-Phòng cháy chữa cháy rừng

Đ/c Pho

(Chủ tịch HĐ)

Thư ký HĐKL

- Thành viên Hội đồng kỷ luật (theo Quyết định số 225/QĐ-BQLVQG);

- Đại diện: Chi uỷ Chi bộ; BCH Hội Cựu chiến binh; BCH Đoàn cơ sở;

- Công chức các Trạm KL: Hòn Tài, Hòn Bà và Tổ KL Cơ động-PCCCR (có tên trong danh sách kèm theo Quyết định số 225/QĐ-BQLVQG).

15h00

Phòng họp

Họp phòng Kế hoạch - Tài chính

Đ/c Toàn

(Trưởng phòng)

P. KH-TC

Toàn thể nhân viên Phòng KH-TC.

Thứ 3

18/10/2016

08h00

Hội trường

Phát đề cương và ôn tập cho thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức

Đ/c Hồng

(Trưởng Phòng TC-HC)

P. TC-HC

Thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức theo TB triệu tập của BQL Vườn quốc gia Côn Đảo.

14h00

Phòng họp

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy làm việc với Cấp ủy về giải quyết khiếu nại của ông Phạm Thành Đúng

UBKT

Huyện ủy

Chi uỷ

- Các đ/c  Chi uỷ

- Đoàn của UBKT Huyện ủy;

- Ông Phạm Thành Đúng.

14h00

Hội Trường

Phát đề cương và ôn tập cho thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển công chức

Đ/c Hồng

(Trưởng Phòng TC-HC)

P. TC-HC

Thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển công chức theo TB triệu tập của BQL Vườn quốc gia Côn Đảo.

Thứ 4

19/10/2016

13h30

Hội trường

Báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm về thực trạng quản lý rừng tại VQG Côn Đảo với Đoàn Giám đốc các Vườn quốc gia và Chi cục trưởng Kiểm lâm.

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

Đoàn Giám đốc các VQG và Chi cục trưởng Kiểm lâm (do Trường Cán bộ QLNN và PTNT II chủ trì tổ chức)

15h45

Cầu tàu Du lịch

Đoàn Đi tham quan thực tế tại hòn Bảy Cạnh 

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

Trạm KL Bảy Cạnh; Phòng DLST-GDMT

Đoàn Giám đốc các VQG và Chi cục trưởng Kiểm lâm

Thứ 5

20/10/2016

 

 

  

 

 

 

Thứ 6

21/10/2016

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Các PCM, đơn vị trực thuộc thông báo và sắp xếp công việc, bố trí phương tiện đưa đón CCVC về tham dự các cuộc họp theo lịch đầy đủ, đúng thành phần./.

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- Các HĐKL số 224, 225 và 226/QĐ-BQLVQG;

- Các PCM, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

(Đã ký)

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

Chia sẻ:
comments