• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc từ ngày 15/8 đến ngày 19/8/2016

Tuesday, 16/08/2016, 07:48 GMT+7
1320 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 15 tháng 8  năm 2016

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 15 tháng 8 năm 2016 đến ngày 19 tháng 8 năm 2016

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

15/8/2016

07h30

Sân UBND Huyện

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

Thứ 3

16/8/2016

08h00

Hội trường

Nghe phòng Tổ chức-Hành chính báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng CCVC và dự kiến kế hoạch tổ chức tuyển dụng

Đ/c Lịch

(Phó Giám đốc)

Phòng TC-HC

- Ban Giám đốc;

- Trưởng phòng TC-HC.

08h30

Hội trường

Tổ Kiểm tra theo Thông báo số 16 làm việc với các cá nhân liên quan để kết luận và báo cáo kết quả kiểm tra.

Đ/c Pho

(Tổ trưởng)

Tổ Kiểm tra theo Thông báo số 16/TB-BQLVQG

- Thành viên Tổ Kiểm tra (theo Thông báo số 16/TB-BQLVQG);

- Đ/c Toàn (Trưởng phòng KH-TC);

- Đ/c Hiến (nguyên thủ quỹ cơ quan).

- Tổ Kiểm tra phân công người ghi biên bản.

14h00

Hội trường

Nghe Tổ Kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra dấu hiệu sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại một số Trạm, Tổ thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo.

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Tổ Kiểm tra theo QĐ số 183/QĐ-BQLVQG

- Thành viên của Tổ kiểm tra (theo Quyết định số 183/QĐ-BQLVQG).

- Lãnh đạo các Trạm, Tổ Kiểm lâm: Cơ Động, Hòn Tài, Bảy Cạnh, Hòn Cau và công chức có liên quan tại các Trạm nêu trên;

- Đ/c Thắng, đ/c Vững (Phòng BTB,ĐNN);

- Tổ Kiểm tra phân công người ghi biên bản.

Thứ 4

17/8/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

18/8/2016 và thứ 6

19/8/2016

Xuất phát lúc 7h00

Cầu tàu du lịch đến các địa điểm:

Ra quân thu gom, xử lý rác thải (đợt 1) theo Kế hoạch số 20/KH-BQLVQG (Thời gian thực hiện 02 ngày từ ngày 18/8 - 19/8/2016)

 

Chuẩn bị: Các PCM, đơn vị trực thuộc liên quan có trách nhiệm chuẩn bị theo phân công nhiệm vụ tại mục III Kế hoạch số 20/KH-BQLVQG.

Thứ 5

18/8/2016 và thứ 6 19/8/2016

(tiếp theo)

 

Bãi Bờ Đập

Thu gom xử lý rác thải tại bãi Bờ Đập thuộc Hòn Bảy Cạnh

Đ/c Tài - Tổ trưởng Tổ KL Cơ động và PCCCR

(Tổ trưởng)

 

CCVC,LĐ Vườn quốc gia Côn Đảo (29 người); lực lượng BCH Quân sự huyện (20 người), lái tàu, ca nô của cộng đồng (03 người); phóng viên, biên tập viên đài truyển hình CĐ (02 người).

(Cụ thể tại Phụ lục 1 - kèm theo Kế hoạch số 20/KH-BQLVQG)

 

Bãi Dương

Thu gom xử lý rác thải tại Bãi Dương thuộc Hòn Bảy Cạnh

Đ/c Toàn - Trưởng phòng KH-TC

(Tổ trưởng)

 

CCVC,LĐ Vườn quốc gia Côn Đảo (20 người); lực lượng BCH Quân sự huyện (20 người), Nhân viên Trung tâm Yến sào Côn Đảo (05 người), lái tàu, ca nô của cộng đồng (03 người).

(Cụ thể tại Phụ lục 2 - kèm theo Kế hoạch số 20/KH-BQLVQG).

 

Vịnh Đầm Tre

Thu gom xử lý rác thải tại vịnh Đầm Tre

Đ/c Trà - Hạt phó Hạt Kiểm lâm

(Tổ trưởng)

 

CCVC,LĐ Vườn quốc gia Côn Đảo (06 người); lực lượng BCH Quân sự huyện (05 người), lái ca nô của cộng đồng (01 người).

(Cụ thể tại Phụ lục 3 - kèm theo Kế hoạch số 20/KH-BQLVQG).

 

Hòn Bà

Thu gom xử lý rác thải tại bãi Cát Lớn-Hòn Bà (vịnh Bến Đầm)

Đ/c Hùng - Chuyên viên phòng DLST-GDMT

(Tổ trưởng)

 

CCVC,LĐ Vườn quốc gia Côn Đảo (10 người); lực lượng BCH Quân sự huyện (05 người).

(Cụ thể tại Phụ lục 4 - kèm theo Kế hoạch số 20/KH-BQLVQG).

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- Thành viên 02 Tổ kiểm tra;

- Các Trạm (Tổ) Kiểm lâm: Cơ Động, Hòn Tài, Bảy Cạnh,

 Hòn Cau, Bãi Dương, Hòn Bà, Đầm Tre;

- Các Phòng CM, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, PTC-HC.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

Chia sẻ:
comments