• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc từ ngày 12 tháng 9 năm 2016 đến ngày 17 tháng 9 năm 2016

Monday, 12/09/2016, 10:10 GMT+7
1050 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 12 tháng 9  năm 2016

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 12 tháng 9 năm 2016 đến ngày 17 tháng 9 năm 2016

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung làm việc

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

12/9/2016

07h30

Trụ sở UBND và UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

14h00

Phòng họp

Họp Ban Giám đốc giải quyết một số kiến nghị của Tổ kiểm tra theo báo cáo số 03/BC-TKTr16.

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

Ban giám đốc và các phòng liên quan

- Ban Giám đốc;

- Trưởng phỏng KH-TC;

- Trưởng phòng TC-HC.

16h30

Phòng họp

Ban kiểm tra sát hạch xét tuyển công chức họp phân công nhiệm vụ.

Đ/c Lịch

(Trưởng ban)

 

P. TCHC

 

Các uỷ viên Ban kiểm tra sát hạch theo Quyết định 209/QĐ-BQLVQG.

Thứ 3

13/9/2016

08h00

Phòng họp

BCH Chi hội khuyến học Vườn quốc gia Côn Đảo họp xét khen thưởng thành tích học tập năm học 2015-2016.

Đ/c Pho

(Chi Hội trưởng)

Đ/c Huệ, đ/c Lài (BCH Chi hội khuyến học)

Chi hội phó và các uỷ viên BCH Chi Hội khuyến học.

10h00

Phòng họp

Họp Giao ban Phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường.

Đ/c Pho

(P. Giám đốc/phụ trách phòng)

Nhân viên PDLST-GDMT

Toàn thể viên chức, nhân viên Phòng DLST và GDMT.

14h00

Phòng họp

Làm việc với đ/c Toàn, đ/c Trà nghe báo cáo kết quả liên hệ với đơn vị tư vấn thực hiện đo bình đồ để bổ sung hồ sơ tiếp tục đề nghị công nhận bến thủy nội địa.

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Đ/c Toàn và đ/c Trà

- Đ/c Toàn (TP. KHTC);

- Đ/c Trà (Hạt phó HKL).

Thứ 4

14/9/2016

15h00

Phòng họp

Ban quản lý Quỹ bảo tồn làm việc với các Hộ gia đình nợ quá hạn để giải quyết vấn đề thu hồi nợ quá hạn

Đ/c Huệ

(Trưởng ban)

Đ/c Lài

(Kế toán QBT)

- Kế toán BQL QBT (đ/c Lài);

- Các Hộ gia đình nợ quá hạn (theo thư mời của BQL QBT);

14h30

VP Trung tâm Yến sào

Nghiệm thu, phân loại sản phẩm tổ Yến sào vụ 2 năm 2016.

Đ/c Pho

(Chủ tịch HĐ)

Phòng KH-TC và TT Yến sào Côn Đảo

Thành viên Hội đồng nghiệm thu, phân loại Yến Sào theo Quyết định số 117/QĐ-BQLVQG ngày 10/5/2016.

Thứ 5

15/9/2016

09h30

Hội trường

Làm việc với Ban pháp chế HĐND huyện Côn Đảo giám sát công tác xử phạt vi phạm hành chính 09 tháng đầu năm 2016 tại Hạt Kiểm lâm VQG Côn Đảo

Ban pháp chế HĐND huyện CĐ

VP Hạt Kiểm lâm

 

- ĐD Lãnh đạo BQL VQGCĐ (đ/c Huệ);

- ĐD Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm (đ/c Trà);

 

Thứ 6

16/9/2016

08h00

Hội trường

Hạt Kiểm lâm họp kiểm điểm và đề xuất xử lý kỷ luật đối với công chức và nhân viên Trạm Kiểm lâm Bảy Cạnh có liên quan theo Công văn số 258/BQLVQG-TCHC.

Đ/c Lịch

(Hạt Trưởng HKL)

VP Hạt Kiểm lâm

- Đ/c Trà (Hạt phó HKL);

- Trạm trưởng, Tổ trưởng các Trạm, Tổ Kiểm lâm;

- Công chức, nhân viên Trạm Kiểm lâm Bảy Cạnh và các cá nhân có liên quan (do HKL mời);

14h00

Hội trường

Hạt Kiểm lâm họp kiểm điểm và đề xuất xử lý kỷ luật đối với công chức và nhân viên Trạm Kiểm lâm Hòn Tài có liên quan theo Công văn số 258/BQLVQG-TCHC. 

Đ/c Lịch

(Hạt Trưởng HKL)

VP Hạt Kiểm lâm

- Đ/c Trà (Hạt phó HKL);

- Trạm trưởng, Tổ trưởng các Trạm, Tổ Kiểm lâm;

- Công chức, nhân viên Trạm Kiểm lâm Hòn Tài và các cá nhân có liên quan (do HKL mời);

Thứ 7

17/9/2016

08h00

Hội trường

Hạt Kiểm lâm họp kiểm điểm và đề xuất xử lý kỷ luật đối với công chức, nhân viên Trạm Kiểm lâm Hòn Cau, Hòn Bà và Tổ Kiểm lâm Cơ động-PCCCR có liên quan theo Công văn số 258/BQLVQG-TCHC.

Đ/c Lịch

(Hạt Trưởng HKL)

VP Hạt Kiểm lâm

- Đ/c Trà (Hạt phó HKL);

- Trạm trưởng, Tổ trưởng các Trạm, Tổ Kiểm lâm;

- Công chức, nhân viên Trạm Kiểm lâm Hòn Cau, Hòn Bà, Tổ KL Cơ động-PCCCR và các cá nhân có liên quan (do HKL mời);

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban giám đốc;

- Các PCM, đơn vị trực thuộc; TT Yến sào Côn Đảo;

- Các Trạm/Tổ Kiểm lâm: Bảy Cạnh, Hòn Tài, Hòn Cau, Hòn Bà và Cơ động;

- BCH Chị Hội khuyến học;

- BQL Quỹ bảo tồn;

- Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

Chia sẻ:
comments