• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc từ ngày 08/8 đến ngày 12/8/2016

Monday, 08/08/2016, 22:08 GMT+7
1193 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 08 tháng 8  năm 2016

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 08 tháng 8 năm 2016 đến ngày 12 tháng 8 năm 2016

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

08/8/2016

07h30

Sân UBND Huyện

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

Thứ 3

09/8/2016

08h00

Hội trường

Làm việc với Phòng KH&HTQT và các phòng, ban liên quan bàn giải pháp nâng cao chất lượng trang website của Vườn.

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Đ/c Sơn (báo cáo đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu và giải pháp nâng cao chất lượng  thời gian tới).

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, đơn vị trực thuộc;

- Đ/c Sơn (TP KH &HTQT)

09h00

Hội trường

Làm việc với BCH Chi hội khuyến học bàn giải pháp kiện toàn BCH Hội khuyến học.

Đ/c Pho

(Chi Hội trưởng)

BCH Chi Hội khuyến học

- Các thành viên BCH Chi hội khuyến học.

14h00

Hội trường

Họp giao ban đơn vị.

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

- Ban GĐ;

- Các PCM, đơn vị trực thuộc.

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, đơn vị trực thuộc;

- Đại diện TT Yến Sào Côn Đảo.

Thứ 4

10/8/2016

07h00

Phòng họp

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra dấu hiệu sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại một số Trạm, Tổ thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo.

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Tổ Kiểm tra

- Thành viên của Tổ kiểm tra (theo Quyết định số 183/QĐ-BQLVQG);

- Đ/c Doãn ghi biên bản.

14h00

Phòng họp

Làm việc với ông Phạm Trọng Nghĩa.

Đ/c Trà

(Hạt phó  HKL)

Văn phòng HKL

-Nhân viên Văn phòng HKL;

- Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Hòn Tài;

- Ông Phạm Trọng Nghĩa.

15h00

Hội Trường

Làm việc chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn BQL Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An.

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

P.TC-HC

(chuẩn bị Hội trường)

- Đ/c Huệ (Phó Giám đốc);

- Lãnh đạo các phòng: BTB,ĐNN–HKL–KH&HTQT–DLST&GDMT.

Thứ 5

11/8/2016

15h00

Hòn Bảy Cạnh

Đưa Đoàn BQL Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An đi thực tế tại hòn Bảy Cạnh.

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

 

- Đ/c Huệ (Phó Giám đốc);

- Đại diện các phòng: BTB,ĐNN-HKL-DLST&GDMT.

Thứ 6

12/8/2016

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- Các thành viên Tổ kiểm tra xác minh;

- Các Phòng CM, đơn vị trực thuộc;

- Trạm Kiểm lâm Hòn Tài;

- Ông Phạm Trọng Nghĩa;

- TT Yến sào Côn Đảo;

- BCH Chi hội khuyến học;

- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Chia sẻ:
comments