• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 05/9 ĐẾN NGÀY 09/9/2016

Tuesday, 06/09/2016, 07:10 GMT+7
1256 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 05 tháng 9  năm 2016

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 05 tháng 9 năm 2016 đến ngày 09 tháng 9 năm 2016

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

05/9/2016

07h30

Sân UBND Huyện

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

14h00

Hội trường

Làm việc với Đoàn giám sát của Huyện ủy giám sát đồng chí Trần Duy Lịch, Chi ủy viên, Phó Giám đốc (phụ trách) BQL Vườn quốc gia Côn Đảo.

Đoàn giám sát của Huyện Uỷ

Đ/c Lịch

(Chi uỷ viên/Phó giám đốc phụ trách)

- Các đ/c Chi uỷ;

- Ban Giám đốc;

- Trưởng các PCM, đơn vị trực thuộc;

- Đoàn giám sát của Huyện uỷ.

Chi uỷ phân công người ghi biên bản.

Thứ 3

06/9/2016

08h00

Hội trường

Tiếp tục làm việc với Đoàn giám sát của Huyện ủy

14h00

Hội trường

Tiếp tục làm việc với Đoàn giám sát của Huyện ủy

Thứ 4

07/9/2016

08h00

Phòng họp

Họp Hội đồng xét tuyển viên chức

Đ/c Lịch

(Chủ tịch HĐ)

Đ/c Hồng

(Thư ký HĐ)

Chủ tịch, Phó chủ tịch và các uỷ viên Hội đồng xét tuyển viên chức (theo Quyết định số 200/QĐ-BQLVQG ngày 19/8/2016).

09h00

Phòng họp

Nghe Phòng Tổ chức-Hành chính báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức và kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức

Đ/c Lịch

(Phó Giám đốc)

Phòng TC-HC

- Ban Giám đốc;

- Trưởng phòng TC-HC.

15h00

Hội trường

BQL Quỹ Bảo tồn làm việc với các hộ gia đình nợ quá hạn để giải quyết vấn đề thu hồi nợ quá hạn.

Đ/c Huệ

(Trưởng ban)

Đ/c Lài

(Kế toán QBT)

 

- Kế toán BQL Quỹ Bảo tồn (đ/c Lài)

- Các hộ gia đình nợ quá hạn (theo thư mời của BQL Quỹ Bảo tồn).

BQL Quỹ Bảo tồn phân công người ghi biên bản.

Thứ 5

08/9/2016

08h00

Hội trường

Họp giao ban đơn vị

Đ/c Lịch

(Phó Giám đốc)

- Ban Giám đốc;

- Các PCM, đơn vị trực thuộc;

- Ban Giám đốc;

- Đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc;

Đ/c Trang (nhân viên Phòng TC-HC) ghi biên bản).

Thứ 6

09/9/2016

14h00

Hội trường

Hội nghị triển khai Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 18/6/2016 của UBND tỉnh BR-VT phê duyệt dự án Du lịch sinh thái trong Vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn 2016-2020.

Đ/c Pho

(Phó Giám đốc)

- Đ/c Pho (PGĐ);

- Đ/c Hùng (CV Phòng DL) chuẩn bị các nội dung liên quan theo chỉ đạo của đ/c Pho.

- Lãnh đạo đơn vị và Trưởng, phó Phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm trực thuộc BQL Vườn quốc gia Côn Đảo;

- Đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Côn Đảo; đại diện: Các doanh nghiệp, cơ sở, hộ kinh doanh cá thể trong lĩnh vực du lịch; các chủ phương tiện và BĐH 10 khu dân cư (theo thư mời của BQL Vườn quốc gia Côn Đảo).

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban giám đốc;

- Các PCM, đơn vị trực thuộc;

- Hội đồng xét tuyển viên chức;

- Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

Chia sẻ:
comments