• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc từ ngày 04 tháng 02 đến ngày 10 tháng 02 năm 2018

Monday, 05/02/2018, 08:41 GMT+7
1491 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 05 tháng 02 năm 2018  

LỊCH LÀM VIỆC          

Từ ngày 04 tháng 02 đến ngày 10 tháng 02 năm 2018                            

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Chủ nhật
04/02/2018

 

16h30

Trụ sở VQG

Đoàn Tỉnh ủy đến thăm chúc tết Vườn quốc gia Côn Đảo

Đ/c Pho

Phòng TC-HC; Phòng Du lịch;

(Đ/c Trung, Huệ, Tính, Lộc, Linh)

- Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Côn Đảo;

-Các đ/c Chi ủy, BGĐ, Trưởng & phụ trách các phòng CM,HKL, Bí thư &PBT Đoàn cơ sở, Chủ tịch Hội CCB.

 

Thứ 2

05/02/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

09h00

Phòng họp VQG

Giao ban đơn vị

Đ/c Pho

BGĐ, các bộ phận

Ban giám đốc và lãnh đạo (đại diện) các PCM, đơn vị trực thuộc.

Thứ 3

06/02/2018

15h00

Phòng họp VQG

Họp Chi ủy thông qua các kế hoạch công tác năm 2018 của Chi bộ

Đ/c Pho

Các đ/c Chi ủy;

BCH các đoàn thể trình danh sách giới thiệu quần chúng ưu tú năm 2018

  • Các đ/c Chi ủy

Thứ 4

07/02/2018

 

 

       

 

 

 

Thứ 5

08/02/2018

08h30

Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2018 lĩnh vực khoa học Nông nghiệp-Ngành lâm nghiệp-nhóm Sinh thái và Môi trường rừng.

-

-

Ông Trần Đình Huệ

08h30

Hội trường UBND huyện

Hội nghị tổng kết công tác PCCCR mùa khô 2016-2017 và triển khai công tác PCCCR mùa khô 2017-2018.

Trưởng BCĐVKHBV&PTR huyện Côn Đảo

Văn phòng HKL

Theo KH số 10/KH-BCĐVKHBV&PTR ngày 18/01/2018 (Thư mời do Hạt Kiểm lâm phát hành)

14h00

Các TKL đảo lớn

Đoàn HĐND, UBND huyện và các đoàn thể thăm, chúc tết các Trạm, Tổ Kiểm lâm

-

HKL TB các TKL chuẩn bị

Lãnh đạo và nhân viên các Trạm, Tổ KL: Cơ động, Bến Đầm, Cỏ Ống, Ông Đụng chuẩn bị và đón tiếp đoàn.

Thứ 6

09/02/2018

15h00

Phòng họp VQG

Làm việc với các đơn vị nhận hợp đồng thi công đường băng cản lửa mùa khô 2017-2018.

 

Đ/c Pho

 

Đ/c Trà

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm và các đơn vị (theo thư mời của Hạt Kiểm lâm).

Thứ 7

10/02/2018

08h00

Trụ sở VQG và cầu tàu Du lịch

Đi thăm, chúc tết các Trạm Kiểm lâm

Đ/c Pho;

Đ/c Huệ;

Đ/c Trà

Phòng TCHC;

VP HKL

BCH các đoàn thể; Trưởng hoặc phó các bộ phận.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;              

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

  

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

Chia sẻ:
comments