• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc từ ngày 04 đến ngày 08/6/2018

Monday, 04/06/2018, 08:22 GMT+7
807 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 04 tháng 6 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 04 tháng 6 đến ngày 08 tháng 6 năm 2018

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

04/6/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

  1. lễ chào cờ đầu tuần.

HĐND, UBND huyện

-

Ban Giám đốc, CCVC Văn phòng và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

14h00

Phòng họp VQG

Bàn giao Kế toán Quỹ bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên BQL Vườn quốc gia Côn Đảo giữa đ/c Đinh Thúy Lài và đ/c Nguyễn Thị Bích Hồng.

Đ/c Huệ

(Trưởng ban)

Đ/c Lài

- Tổ Giúp việc Ban quản lý Quỹ bảo tồn;

- Phụ trách phòng Bảo tồn biển, Phụ trách phòng TC-HC.

Thứ 3

05/6/2018

07h30

Bùng binh Tôn Đức Thắng

Tham dự lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng ngày môi trường thế giới

-

-

- Đại diện lãnh đạo đơn vị;

- Hạt Kiểm lâm cử 03 công chức;

08h00

Đầm Quốc

Kiểm tra tài nguyên biển khu vực Đầm Quốc – Hòn Bà.

Đ/c Trà

- Đ/c Hậu

- Đ/c Trà; Đ/c Hậu;

- Đại diện Ban Thanh tra nhân dân;

- Đại diện phòng BTB;

- Trạm Kiểm lâm Hòn Bà.

14h00

Trụ sở Vườn

Bàn giao mặt bằng thi công gói thầu Rà phá bom mìn Dự án Vườn quốc gia giai đoạn 3.

Đ/c Lịch

- Đ/c Khánh Hoàng

- Đ/c Lịch; Khánh Hoàng;

- Nhà thầu thi công (Lữ đoàn 550, Quân đoàn 4)

Thứ 4

06/6/2018

07h30

Các khu vực cho thuê môi trường rừng

Phòng DLST&GDMT dẫn nhà đầu tư khảo sát các khu vực cho thuê môi trường rừng kinh doanh du lịch sinh thái.

Phòng DLST

- Phòng DLST

- Viên chức được phân công hướng dẫn;

- Nhà đầu tư.

08h00

Phòng họp VQG

Họp phòng Tổ chức – Hành chính

Đ/c Trung

Đ/c Hồ Thị Huệ

- Lãnh đạo và toàn thể nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính.

Thứ 5

07/6/2018

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

08/6/2018

15h00

Phòng họp VQG

Kiểm tra bàn giao hồ sơ công chức, viên chức; Hồ sơ nhà, đất của cơ quan giữa đ/c Bích Hồng và đ/c Trung

Đ/c Huệ

- Đ/c Bích Hồng;

- Đ/c Trung.

- Đ/c Bích Hồng; Trung, Sỹ Toàn, Nguyễn Thị Hương.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;

  • Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
comments