• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 03 tháng 10 năm 2016 đến ngày 07 tháng 10 năm 2016

Monday, 03/10/2016, 10:27 GMT+7
1144 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 03 tháng 10  năm 2016

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 03 tháng 10 năm 2016 đến ngày 07 tháng 10 năm 2016   

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung làm việc

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

03/10/2016

07h30

Trụ sở HĐND và UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

16h30

Phòng họp

Bàn về gói thầu mua xuồng bơm hơi và máy ca nô của Phương án Biển năm 2016.

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

 

Đ/c Toàn

(Phòng KHTC)

 

- Ban Giám đốc;

- Trưởng phòng KH-TC;

- Đại diện HKL;

- Đ/c Hùng (Phòng BTB-ĐNN).

17h00

Hội trường

Hội ý, chuẩn bị nội dung làm việc với Chi cục Kiểm lâm vùng 3 về thủ tục đầu tư đường Tây Bắc.

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

Đ/c Trà

(Hạt Kiểm lâm) chuẩn bị tài liệu

- Ban Giám đốc;

- Các đ/c Chi ủy.

Thứ 3

04/10/2016

08h00

Hội trường

Làm việc với Chi cục Kiểm lâm vùng 3 về thủ tục đầu tư đường Tây Bắc

Đ/c Lịch

(P.  Giám đốc)

Đ/c Trà

(Hạt Kiểm lâm) chuẩn bị tài liệu

- Đ/c Huệ (Phó Giám đốc);

- Đ/c Trà (Hạt phó KL);

- Đ/c Sơn (TP.  KH&HTQT);

- Đoàn Chi cục Kiểm lâm vùng 3.

16h30

Phòng họp

Ban chấp hành Hội Chữ Thập đỏ cơ sở thông qua quy chế làm việc nhiệm kỳ 2016-2021 và phân công nhiệm vụ Ban chấp hành

Đ/c Hùng

(Chủ tịch CTĐ)

BCH Hội Chữ Thập đỏ

- Đại diện Chi ủy;

- BCH Hội Chữ Thập Đỏ.

19h00

Hội trường

Họp Chi uỷ, BGĐ mở rộng để xem xét, cho ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo công tác xử lý kỷ luật đối với CCVC Hạt Kiểm lâm và phòng BTB-ĐNN sau kết luận kết quả kiểm tra tại Công văn số 258 ngày 06/9/2016 của Giám đốc BQL Vườn quốc gia Côn Đảo.

Đ/c Pho

(P. Bí thư Chi bộ)

Hạt Kiểm lâm (chuẩn bị các báo cáo tại cuộc họp)

- Các đ/c Chi uỷ;

- Ban Giám đốc;

- Trưởng các Phòng: TCHC; BTB-ĐNN.

Thứ 4

05/10/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

06/10/2016

08h00

Hội trường

Nghe Phòng Kế hoạch-Tài chính báo cáo:

- Tình hình thực hiện kinh phí năm 2016 (đến ngày 30/9/2016); dự kiến một số nhiệm vụ chi trong quý IV/2016 và một số vấn đề cần lưu ý trong thực hiện dự toán;

- Thông qua dự thảo dự toán ngân sách năm 2017 và thảo luận, góp ý dự toán.

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

Đ/c Toàn

(TP. KH-TC)

chuẩn bị tài liệu gửi các thành viên dự họp trước 02 ngày để nghiên cứu

- Ban Giám đốc;

- Trưởng các PCM, đơn vị trực thuộc.

Thứ 6

07/10/2016

09h00

Phòng họp

Làm việc với BCH Quân sự huyện Côn Đảo để thống nhất giải quyết chi phí tiền sử dụng điện tại Kiểm lâm Ông Đụng

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

   Đ/c Toàn

(TP. KH-TC)

nghiên cứu BC của TKL Ông Đụng và các tài liệu liên quan, có ý kiến tham mưu đề xuất

- Đại diện lãnh đạo BCH Quân sự huyện (theo thư mời);

- Trưởng phòng KH-TC;

- Đại diện lãnh đạo HKL và Trạm trưởng TKL Ông Đụng.

15h00

Hội trường

Họp Hội đồng kỷ luật (HĐKL) để xem xét, xử lý kỷ luật viên chức Nguyễn Văn Vững.

Đ/c Pho

(Chủ tịch HĐ)

Đ/c Hồng

(Thư ký HĐKL)

- Hội đồng Kỷ luật theo QĐ 230;

- Theo thư mời của HĐKL;

- Ông Nguyễn Văn Vững.

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- BCH Hội Chữ Thập Đỏ;

- Các PCM, đơn vị trực thuộc;

- TKL Ông Đụng;

- Lưu: VT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

Chia sẻ:
comments