• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Monday, 10/10/2016, 16:00 GMT+7
1127 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 10 tháng 10  năm 2016

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 10 tháng 10 năm 2016 đến ngày 14 tháng 10 năm 2016   

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung làm việc

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

10/10/2016

07h30

Trụ sở HĐND và UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

09h30

Hội trường

Họp giao ban đơn vị

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

 

Các PCM, đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan theo email ngày 09/10/2016

- Lãnh đạo các PCM, đơn vị trực thuộc;

- NV VP Hạt KL và NV phòng KH-TC, BTB-ĐNN, KH-HTQT có liên quan (Phùng Hùng, Huỳnh Hùng, Lộc, Đà, Đúng, Lài, Tính

Đ/c Huệ (phòng TC-HC) ghi biên bản

Thứ 3

11/10/2016

09h00

Hội trường

Làm việc với Công ty Điện lực Côn Đảo về việc vận động CCVC thực hiện thanh toán tiền điện tự động qua hệ thống tài khoản ngân hàng

Đ/c Pho

(P.  Giám đốc)

 

- Trưởng phòng KH-TC VQG CĐ;

- Lãnh đạo, TP Kinh doanh, Tổ trưởng kinh doanh Công ty Điện lực CĐ

Thứ 4

12/10/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

13/10/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

14/10/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- Các PCM, đơn vị trực thuộc;

- TT Yến sào CĐ;

- Lưu: VT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

  (Đã ký)

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

                   

 

Chia sẻ:
comments