• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Tổ chức, bộ máy

Noname_1

I. Ban Giám đốc

1.  Ông Nguyễn Khắc Pho - Bí thư Đảng ủy/Giám đốc. Điện thoại: 02543.630.741. Di động: 0976868915

                             

2. 1_2  Ông Trần Đình Huệ - Phó bí thư Đảng ủy/Phó Giám đốc. Điện thoại: 02543.830.166. Di động: 0979184272

                             

II. Phòng Tổ chức - Hành chính

1.                           Ông Nguyễn Đình Trung - Đảng ủy viên/Trưởng phòng.

                              Điện thoại: 02543.508.440. Di động: 0387030440

III. Phòng Kế hoạch – Tài chính

1.                            Ông Nguyễn Sỹ Toàn - Phụ trách phòng

                                Điện thoại: 02543.608.342. Di động: 0945642188

IV. Phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế

1.                             Ông Lê Hồng Sơn - Trưởng phòng

                                Điện thoại: 02543.830.444. Di động: 0962739008

V. Phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường

1.                               Ông Nguyễn Văn Ngà - Phụ trách phòng

                                  Điện thoại: 02543.630.563. Di động: 0984726595

VI. Hạt Kiểm lâm

1.Pho Ông Nguyễn Khắc Pho - Bí thư Đảng uỷ/Giám đốc/Hạt trưởng HKL. Điện thoại: 02543.630.741. Di động: 0976868915

2.Tra Ông Nguyễn Văn Trà -  Đảng ủy viên/Phó Hạt trưởng HKL. Điện thoại: 02543.630.989. Di động: 0919373166