Tổ chức, bộ máy

Capture_1

I. Ban Giám đốc

1.  Ông Nguyễn Khắc Pho - Bí thư Chi Bộ - Giám đốc BQLVQG Côn Đảo.  Điện thoại: 02543.830.150

                             

2.                           Ông Trần Đình Huệ - Phó bí thư Chi Bộ - Phó Giám đốc BQLVQG Côn Đảo. Điện thoại: 02543.830.150

                             

II. Phòng Tổ chức – Hành chính

1.                           Ông Nguyễn Đình Trung - Trưởng phòng.

                              Điện thoại: 02543.508.440

                              Email: trungcdnp@gmail.com

III. Phòng Kế hoạch – Tài chính

1.                            Ông Nguyễn Sỹ Toàn – Phụ trách phòng

                                Điện thoại: 02543.608.342

                                Email: nguyensytoan1982@gmail.com

IV. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

1.                             Ông Lê Hồng Sơn – Trưởng phòng

                                Điện thoại: 02543.830.650

                                Email: son@condaopark.com.vn

V. Phòng Bảo tồn biển và Đất ngập nước

1.                             Ông Lê Hồng Sơn - Phụ trách phòng

                                 Điện thoại: 02543.830.444

                                 Email: son@condaopark.com.vn

V. Phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường

1.                               Ông Nguyễn Phùng Hùng – Trưởng phòng

                                  Điện thoại: 02543.830.669

                                  Email:phunghung@condaopark.com.vn

VI. Hạt Kiểm lâm

1.                               Ông Nguyễn Khắc Pho – Hạt trưởng

2.                               Ông Nguyễn Văn Trà –  Phó Hạt trưởng

                                   Điện thoại: 02543.630.989

                                   Email: quoctraqlr38@gmail.com