• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Nghiên cứu khoa học

24/12/2013

I. DỰ ÁN TRỒNG RỪNG SINH THÁI SỞ RẨY
• Địa điểm thực hiện: Sở Rẫy - Dốc 48 thuộc Vườn Quốc Gia Côn Đảo
• Đơn vị thực hiện: Vườn Quốc Gia Côn Đảo
• Đơn vị tài trợ: BP Việt Nam
• Kinh phí tài trợ: 42,000 USD
• Thời gian thực hiện: 04/2002 – 04/2004

24/12/2013

Nghiên cứu khoa học là nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của Vườn quốc gia.