• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Lịch làm việc tuần từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 6 năm 2018

Thứ hai, 25/06/2018, 15:00 GMT+7
101 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 25 tháng 6 năm 2018  

 

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2018   

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

25/6/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

PGĐ Huệ; CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

09h00

Trạm Kiểm lâm Bảy Cạnh

Làm việc với Đoàn cán bộ Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm thực hiện kế hoạch chuyển vị trứng rùa biển đượt 1 năm 2018.

P.BTB, ĐNN

- P.BTB, ĐNN

- Trạm Kiểm lâm Bảy Cạnh

- Đoàn cán bộ KBTB Cù Lao Chàm;

- Hạt Kiểm lâm, Trạm Kiểm lâm Bảy cạnh;

- Phòng Bảo tồn biển

16h00

Bãi Cát Lớn

Hòn Bảy Cạnh

Tập huấn thực địa công tác bảo tồn rùa biển cho cán bộ, nhân viên công ty TNHH Côn Đảo Resort (Six senses Côn Đảo)

P.BTB, ĐNN

- P. BTB,ĐNN (nội dung)

-P.TC-HC (phương tiện)

- P.BTB, ĐNN (02 người);

- Nhân viên Trạm KL Bảy Cạnh (02 người);

- Công ty TNHH Côn Đảo Resort (11 người).

Thứ 3

26/6/2018

08h00

Khu vực phục hồi bãi đẻ rùa biển tại Đất Dốc

Hướng dẫn đoàn làm phim VTV2 quay phim hoạt động bảo tồn, cứu hộ rùa biển

P.BTB, ĐNN

- Đoàn VTV2;

- P.BTB, ĐNN

- Đoàn VTV2;

- P.BTB, ĐNN; HKL (02 người)

- Đại diện Công ty TNHH Côn Đảo Resort

Thứ 4

27/6/2018

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

28/6/2018

06h30

Cầu tàu du lịch

Xuất phát đi thu gom, xử lý rác tại bãi Nhà Kho và Bãi Giông.

Tổ trưởng các Tổ thu gom rác

Phòng DLST và GDMT

Lực lượng tham gia thu gom rác

06h30

Trụ sở BQL VQG  Côn Đảo

Xuất phát đi thu gom, xử lý rác tại Hòn Bà và Đất Thắm – Bãi Bàng.

Phòng DLST và GDMT

Lực lượng tham gia thu gom rác

Thứ 6

29/6/2018

07h00

Bãi Giông; bãi Cát Lớn, bãi Cát Nhỏ thuộc Hòn Bà

Tiếp tục thu gom, xử lý rác

Tổ thu gom, xử lý rác

Lực lượng tham gia thu gom rác

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc