• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Lịch làm việc từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 5 năm 2018

Thứ ba, 08/05/2018, 07:21 GMT+7
148 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày tháng 5 năm 2018

 

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 07 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

07/5/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

  1. lễ chào cờ đầu tuần.

HĐND, UBND huyện

-

Các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Hội trường UBDN huyện

Hội nghị triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

-

-

- Phó Giám đốc Huệ;

- Các đồng chí: Trà (HKL); Hồng, Đà, Tuấn (PDL).

Thứ 3

08/5/2018

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

09/5/2018

09h00

Phòng họp VQG

Hạt Kiểm lâm họp kiểm điểm và đề xuất hình thức kỷ luật đối với Công chức có sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ

Đ/c Trà

(P.Hạt trưởng)

VP. HKL

- Trưởng các Trạm, Tổ Kiểm lâm;

- Chủ tịch Công đoàn bộ phận HKL;

- Công chức có sai phạm (Do Văn phòng HKL thông báo).

14h00

Phòng họp VQG

Phòng Tổ chức - Hành chính họp triển khai một số nội dung công tác

Đ/c Trung

(PT. phòng)

P. TC-HC

Tất cả Viên chức, nhân viên phòng Tổ chức-Hành chính

Thứ 5

10/5/2018

07h00

Trạm Kiểm lâm Ông Đụng

Động thổ, khởi công Công trình “sửa chữa hải bể chứa nước mưa Ông Đụng và Đầm Tre”

Đ/c Trần Duy Lịch

Bộ phận xây dựng cơ bản và Nhà thầu thi công

- Đ/c Trần Đình Huệ;

- Bộ phận xây dựng cơ bản;

- Đại diện Hạt Kiểm lâm;

- Nhà Thầu thi công.

15h00

Phòng họp Vườn quốc gia

Họp kiện toàn Tổ giúp việc và chuẩn bị bàn giao nhiệm vụ Kế toán Quỹ Bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên Vườn quốc gia Côn Đảo.

Đ/c Trần Đình Huệ

Tổ giúp việc Quỹ

- Thành viên Tổ giúp việc Quỹ

- Phụ trách phòng TC-HC, Bảo tồn biển đất ngập nước.

Thứ 6

11/5/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;

  • Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc