Lịch làm việc từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 02 tháng 11 năm 2018

Thứ hai, 29/10/2018, 07:30 GMT+7
505 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 29 tháng 10 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 02 tháng 11 năm 2018

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

29/10/2018

07h30

Trụ sở UBND

Chào cờ đầu tuần

-

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

07h30

Trụ sở

Vườn quốc gia

Xuất phát đi điều tra, xác định đặc điểm, hiện trạng rừng các khu vực cho thuê môi trường. (Từ ngày 29/10 đến ngày 02/11/2018)

Phòng KH&HTQT

Các đ/c được phân công nhiệm vụ

- Phòng KH&HTQT;

- Các Trạm Kiểm lâm phối hợp.

08h30

Phòng họp UBND huyện

Tham dự phiên họp thứ 26 Thường trực HĐND huyện Côn Đảo

TTr HĐND huyện

VP HĐND

Ông Nguyễn Khắc Pho-ĐB HĐND huyện

15h00

Phòng Giám đốc

Giao ban tuần các bộ phận

Đ/c Pho

Các bộ phận

Đại diện cán bộ phận trực thuộc

Thứ 3

30/10/2018

08h00

Phòng BTB,ĐNN

Họp kiểm điểm làm rõ nội dung sai phạm, mức độ sai phạm đề xuất xử lý vi phạm đối với viên chức Nguyễn Đức Thắng

Đ/c Hùng

Ông Thắng

(Bản tường trình, kiểm điểm)

  • Đại diện tổ công đoàn bộ phận: Tổ trưởng Đ/c Ngà
  • Toàn bộ viên chức Phòng BTB

09h00

Trạm KL Bến Đầm

Làm việc với Trạm Kiểm lâm Bến Đầm về tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tổ chức nội bộ Trạm

Đ/c Pho

-Trạm KL Bến Đầm

-Lái xe

- Đ/c: Trà, Đ/c Hậu, đ/c Anh

- Toàn thể CBNV Trạm KL Bến Đầm

15h00

Phòng họp Vườn

Lễ Công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ một số bộ phận trực thuộc, một số trạm, tổ kiểm lâm

Đ/c Pho

(Giám đốc)

- P.TC-HC

- VP.HKL

- Chi ủy, BGĐ, các PCM, BCH các đoàn thể; CCVC văn phòng, CCVC một số Trạm, Tổ có mặt ở trung tâm Côn Đảo

- CCVC có quyết định

Thứ 4

31/10/2018

08h00

Trụ sở cũ

(29-Võ Thị Sáu)

Xử lý tiêu bản xương Dugong

(Từ ngày 31/10 đến 02/11/2018)

Đ/c Hùng

(PTP. BTB, ĐNN)

P. BTB, ĐNN

- Phòng BTB, ĐNN (03 người);

- Phòng KH&HTQT (01 người).

08h00

Phòng họp HKL

UBKT Công đoàn kiểm tra công tác quản lý, thu chi tài chính và hoạt động kinh tế của Công đoàn cơ sở ( cả ngày)

Đ/C Tuấn – Chủ nhiệm UBKT

BCH Công đoàn cử thành viên làm việc với đoàn kiểm tra

Đ/C Anh; Đ/C Hậu; Kế toán và thủ quỹ Công đoàn

Thứ 5

01/11/2018

08h00

Trụ sở Vườn

và HKL

Di chuyển trang thiết bị, bố trí sắp xếp lại vị trí phòng làm việc một số phòng chuyên môn, văn phòng Hạt Kiểm lâm

Trưởng, Phụ trách các bộ phận

Các bộ phận

- Phòng TC-HC;

- Hạt Kiểm lâm;

- Phòng KH & HTQT;

- Phòng BTB, ĐNN;

- Phòng DLST&GDMT

Thứ 6

02/11/2018

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;

  • Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc