• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Lịch làm việc từ ngày 09 tháng 7 đến ngày 13 tháng 7 năm 2018

Thứ hai, 02/07/2018, 08:53 GMT+7
200 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 08  tháng 7 năm 2018  

 

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 09 tháng 7 đến ngày 13 tháng 7 năm 2018   

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

09/7/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Ban Giám đốc; CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Trung tâm VHTT

Họp Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo (cả ngày).

-

-

- Đ/c Pho (Giám đốc - Đại biểu HĐND).

14h00

 

Làm việc với Đội Cảnh sát chữa cháy, cứu hộ cứu nạn huyện Côn Đảo

-

- Đội PCCC cơ sở;

- P. TC-HC

- Đại diện Đội CC&CNCH Côn Đảo;

- Đ/c Trà, Trung, Doãn, Hoàng, Tâm, Ngọc

Thứ 3

10/7/2018

08h00

Trung tâm VHTT

Họp Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo (cả ngày).

-

-

- Đ/c Pho (Giám đốc - Đại biểu HĐND).

08h30

UBND huyện Côn Đảo

Khảo sát thực địa để lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng hồ chứa nước tại Bãi Đầm Trầu, huyện Côn Đảo

BQL dự án chuyên ngành NN&PTNT

Đ/c Sơn, Trà, Hồng.

Đ/c Sơn, Trà, Hồng (theo chỉ đạo của Giám đốc tại Thư mời số 386/TM-BQLDANN-KTTD ngày 03/7/2018)

08h30

Phòng họp VQG

Họp quán triệt một số nội dung công việc trong thời gian tới đối với bộ phận bảo vệ và phục vụ

Đ/c Trung

-

- Đ/c Trung; Doãn, Huệ;

- Bộ phận bảo vệ: Tâm, Ngọc

- Bộ phận tạp vụ: Thuận, Hiến

Thứ 4

11/7/2018

08h00

Trung tâm VHTT

Họp Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo (cả ngày).

-

-

- Đ/c Pho (Giám đốc - Đại biểu HĐND).

08h00

(Từ 11 đến 13/7/2018)

Khu vực Đá trắng, tiểu khu 60

Xác định đặc điểm khu rừng cho thuê môi trường rừng của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Duy Thân

Đ/c Sơn

P.KH&HTQT

Đ/c Đức, Vũ

- Phòng KH&HTQT (Sơn, Vũ, Đức);

- Hạt Kiểm lâm (02 người - HKL phân bổ).

14h00

Phòng họp VQG

Triển khai một số nội dung liên quan đến vấn đề lập hồ sơ công việc theo Kế hoạch số 23/KH-BQLVQG ngày 29/6/2018

P. TC-HC

Đ/c Hồ Huệ

Đại diện các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm

Thứ 5

12/7/2018

08h30

Phòng họp VQG

Làm việc với phòng KH-TC nghe:

 - Báo cáo tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm và quyết định mức chi thu nhập tăng thêm 6 tháng đầu năm cho CCVC

- Thông qua quy định về trình tự thủ tục tạm ững và thanh toán tạm ứng tại đơn vị.

Đ/c Pho

Phòng KH-TC

Ban Giám đốc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn; đại diện các phòng chuyên môn; Hạt Kiểm lâm.

14h30

Phòng họp VQG

Thông qua Nội quy lao động

 

Đ/c Pho

 

Phòng TC-HC

- Ban Giám đốc; BCH Công đoàn; đại diện các Phòng chuyên môn; Hạt Kiểm lâm

Thứ 6

13/7/2018

08h30

Phòng họp VQG

Triển khai chuyên đề học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đ/c Pho

(Bí thư Chi bộ)

Các Báo cáo viên do Chi bộ mời

- Đ/c Châu Vũ – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy;

- Chi ủy;

- Toàn thể đảng viên;

- Trưởng, Phó các phòng chuyên môn;

- Trạm trưởng các trạm Kiểm lâm;

14h00

Phòng họp VQG

Quán triệt Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo đối với các chủ phương tiện vận chuyển khách du lịch; tổ chức cho các chủ phương tiện ký cam kết thực hiện

Đ/c Pho

Phòng DLST-GDMT tham mưu thư mời; chuẩn bị mẫu cam kết

Các chủ phương tiện vận chuyển khách du lịch (theo thư mời của BQL Vườn quốc gia Côn Đảo)

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc