• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc từ ngày 11/3 đến 17/3/2018

Monday, 12/03/2018, 07:06 GMT+7
356 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 10 tháng 3 năm 2018

 

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 2018

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Chủ nhật

11/3/2018

07h00

Trạm KL

Hòn Bảy Cạnh

Ban Thanh tra nhân dân tiến hành kiểm tra, xác minh đơn tố cáo của công dân.

 

Đ/c Trà

 

Ban Thanh tra nhân dân

- Thành viên Ban Thanh tra nhân dân;

- Toàn thể CBNV TKL Bảy Cạnh.

Thứ 2

12/3/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần

-

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVCVP BQLVQGCĐ; ĐD các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

07h00

Đường đi hang Đức Mẹ

Phát tuyến và dọn dẹp mặt bằng đường vào cây di sản khu vực núi Ông Đụng (Cả ngày)

Đ/c Sơn

P.KH&HTQT phối hợp HKL chuẩn bị rựa phát

P KH&HTQT (02 người); PBTB và ĐNN (02 người); HKL (04 người).

(cá nhân tự chuẩn bị nước uống và cơm trưa)

Thứ 3

13/3/2018

07h00

Đường đi hang Đức Mẹ

Xây bục và lắp đặt bia cây di sản tại khu vực núi Ông Đụng

Đ/c Sơn

Đ/c Vũ (PKH-HTQT) chuẩn bị vật tư; đ/c Công Nam (HKL) chuẩn bị dụng cụ

P KH&HTQT (02 người); PBTB và ĐNN (02 người); HKL (04 người).

(cá nhân tự chuẩn bị nước uống và cơm trưa)

Thứ 4

14/3/2018

07h00

Trụ sở VQG

Đi xây bục và lắp đặt bia cây di sản tại khu vực núi Nhà Bàn

Đ/c Sơn

Đ/c Vũ (PKH-HTQT) chuẩn bị vật tư; đ/c Công Nam (HKL) chuẩn bị dụng cụ

P KH&HTQT (02 người); HKL (02 người).

Thứ 5

15/3/2018

07h00

Đầm Quốc (Hòn Bà)

Xây bục và lắp đặt bia cây di sản tại khu vực Đầm Quốc - Hòn Bà

Đ/c Sơn

Đ/c Vũ (PKH-HTQT) chuẩn bị vật tư; đ/c Công Nam (HKL) chuẩn bị dụng cụ

P KH&HTQT (02 người); HKL (02 người).

09h00

Phòng họp VQG

Ký Biên bản bàn giao tài chính, xác nhận công nợ giữa lãnh đạo cơ quan (ông Trần Duy Lịch với ông Nguyễn Khắc Pho)

Đ/c Pho

đ/c Sỹ Toàn, đ/c Lài

Chi ủy, Ban Giám đốc, toàn thể viên chức Phòng KH-Tài chính, ĐD Phòng TC-HC (ghi BB)

Thứ 5

15/3/2018

(tiếp theo)

14h00

Phòng họp VQG

Xác định quy mô, diện tích, đánh giá sự phù hợp Dự án đối với Công ty TNHH TMDV Ong biển Côn Sơn tại khu vực Đá Trắng và Công ty TNHH ĐT Đảo Ngọc Sài Gòn tại khu vực hòn Tre Lớn

Đ/c Huệ

 

P. DLST&GDMT

- ĐD lãnh đạo: PTN&MT; P TC-KH; BQL KDLQG, BCHQS; Đồn BPCĐ.

- ĐD Cty TNHH TMDV Ong biển Côn Sơn và Cty TNHH ĐT Đảo Ngọc Sài Gòn;

- Đ/c Sơn (P.KH&HTQT), đ/c Tuấn (P. DLST&GDMT), đ/c Trà (HKL).

Thứ 6

16/3/2018

09h00

Trụ sở VQG

Đưa nhà đầu tư (anh Chi Bảo) đi khảo sát đầu tư du lịch sinh thái tại các điểm: Bãi Ông Cường, Đầm Trầu, Sở rẫy, Ông Đụng.

Đ/c Tuấn

P. DLST&GDMT

- Đ/c Sơn (P.KH&HTQT), đ/c Tuấn (P. DLST&GDMT);

- Nhà đầu tư.

14h00

Phòng họp VQG

Họp Ban Giám đốc xem xét, quyết định đối với nhân sự bổ nhiệm Trạm trưởng, Trạm phó Kiểm lâm.

Đ/c Pho

Phòng TCHC

- Ban giám đốc;

- Trưởng phòng TCHC.

14h30

Phòng họp VQG

Họp Chi ủy, Ban Giám đốc mở rộng cho ý kiến đối với việc xử lý trách nhiệm của ông Trần Duy Lịch trong lĩnh vực xây dựng cơ bản

 

Đ/c Pho

 

Chi ủy

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, HKL;

- Trưởng, phó các đoàn thể.

Thứ 7

17/3/2018

08h00

Cầu tàu du lịch

Đưa nhà đầu tư (anh Chi Bảo) đi khảo sát đầu tư du lịch sinh thái tại Hòn Tài và hòn Tre Lớn.

Đ/c Tuấn

P. DLST&GDMT

- Đ/c Sơn (P.KH&HTQT), đ/c Tuấn (P. DLST&GDMT);

- Nhà đầu tư.

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- Các PCM và HKL;

- BCH các đoàn thể;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;

- Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

Chia sẻ:
comments